Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Paweł Zbigniew Tęcza
data dodania: 2015-03-21 13:30:26 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 24 stycznia 1947 r. w Kolbuszowej, województwo podkarpackie, syn Piotra i Anny z domu Jukiel. W wieku pięciu lat przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, którą ukończył w 1960 r. W latach 1960–1964 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Po zdaniu matury studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1968 r. uzyskał stopień magistra matematyki na podstawie pracy dyplomowej „Programowanie dynamiczne”, którą przygotował pod ... Czytaj dalej

Jerzy Józef Tocki
data dodania: 2013-08-20 13:13:19 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 12 marca 1944 r. w Lesku, woj. rzeszowskie, w rodzinie robotniczej Franciszka i Zofii z domu Dobosz. W 1959 r. ukończył szkołę podstawową w Lesku. W latach 1959–1963 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Po ukończeniu liceum kształcił się na kierunku matematyka z fizyką w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1963–1965). Studiował zaocznie matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, którą ukończył 26 czerwca 1970 r. Stopień magistra matematyki uzyskał na podstawie pracy Funkcje o części rzeczywistej dodatniej, przygotowanej pod opiek... Czytaj dalej

Stefan Turnau
data dodania: 2013-12-10 23:08:34 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: dydaktyka matematyki. Urodził się 17 listopada 1931 r. w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej Stefana i Zofii. Jego ojciec był dziennikarzem i jednocześnie właścicielem majątku Mikulice pod Przeworskiem. Dziadek Jerzy był pierwszym właścicielem Mikulic, a także założycielem Kursów Rolniczych we Lwowie. Szkołę podstawową ukończył w Krakowie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w r. 1950 w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. W latach 1950–1953 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Eksternistyczne studia magisterskie odbył w latach 1957–1959. Pod kierunkiem prof. dr Zofii K r y g o w s k i e j1... Czytaj dalej

Andrzej Turowicz
data dodania: 2014-03-19 18:50:00 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: równania różniczkowe, analiza funkcjonalna. Urodził się w Przeworsku w 1904 r.. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Krakowie, gdzie w 1922 r. zdał maturę. W latach 1922–1928 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie i do r. 1937 uczył matematyki w szkołach. W okresie 1937–1939 był adiunktem Politechniki Lwowskiej, a po wkroczeniu Sowietów jej wykładowcą. Do Krakowa wrócił w 1941 r., a w 1945 wstąpił do Zakonu Benedyktynów w Tyńcu. Doktoryzował się w 1946 r. i pracował na UJ, a w 1962 przeniósł się do Instytutu Matematycznego PAN i tam w 1963 r. się habilitował, a w 1969 zos... Czytaj dalej

Eugeniusz Wojciech Wachnicki
data dodania: 2022-02-11 16:09:34 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe i teorii aproksymacji. Urodził się w dniu 5 lipca 1940 roku w Kłapówce, k. Kolbuszowej w województwie podkarpackim w rodzinie Józefa i Katarzyny z d. Trela. W 1957 roku zdał maturę w Technikum Rolniczym w Werynii k. Kolbuszowej. W tym samym roku rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, którą ukończył w roku 1961 uzyskując tytuł magistra matematyki. Studia inżynierskie odbył w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, gdzie w roku 1968 otrzymał tytuł inżyniera elektryka. W 1972 roku obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pracę doktorską, zatytu... Czytaj dalej

Adam Wachułka
data dodania: 2014-04-22 11:22:55 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: historia matematyki, równania różniczkowe cząstkowe. Urodził się 24 grudnia 1909 r. w Samborze koło Lwowa w rodzinie inteligenckiej Michała i Michaliny z domu Lewickiej. Szkołę podstawową i średnią ukończył w rodzinnym mieście. Po zdaniu matury rozpoczął w 1928 r. studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Magisterium uzyskał w 1934 r. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel matematyki w gimnazjach, początkowo we Lwowie w latach 1935–1936, a następnie w Stryju, gdzie uczył do 1941 r. W latach 1941–1944 pracował nadal w Stryju, ale w Urzędzie Wodnym (1941) i w niemieckiej firmie budowy mostów. W c... Czytaj dalej

Zbigniew Wilczyński
data dodania: 2013-08-13 13:01:02 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne. Urodził się 5 maja 1950 r. w Rzeszowie w rodzinie inteligenckiej Karola, prawnika (ojciec ukończył prawo na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie) i Zofii z domu Skrobotowicz. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu w 1969 r. Uczył się jednocześnie w Średniej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu w Rzeszowie. Kochał muzykę, a także już od wczesnych lat podobała mu się matematyka. W latach 1971–1975 studiował matematykę w Wyższ... Czytaj dalej

Stanisław Wolsan
data dodania: 2013-08-19 15:58:23 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 26 października 1923 r. w Witryłowie w powiecie brzozowskim, w dawnym województwie lwowskim (obecnie w województwie podkarpackim). Jego rodzice mieli małe gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1 ha. Ojciec Jan od osiemnastego roku życia pracował jako robotnik w kopalniach ropy naftowej, kolejno w wielu różnych miejscowościach. Matka, Maria z domu Przystasz, zajmowała się gospodarstwem. Ojciec pomagał w pracach gospodarskich, gdy jego miejsce pracy było w pobliżu domu (Witryłowa). Ukończył piątą klasę szkoły powszechnej (obecnie podstawowej) w Witryłowie w 1936 r. W następnych dwóch latach uczęszczał na zaj... Czytaj dalej

Jan Woźniacki
data dodania: 2013-08-12 16:12:10 autor: admin
Dyscypliny: matematyka, metalurgia. Specjalność: cybernetyka. Urodził się 18 października 1911 r. w Myślenicach w wielodzietnej rodzinie robotniczej Karola i Bronisławy z domu Jędrzejczyk. Szkołę podstawową i pierwsze trzy klasy gimnazjum ukończył w Myślenicach. Do następnych klas gimnazjalnych uczęszczał i egzamin dojrzałości w dniu 27 maja 1929 r. złożył w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Krakowie. W roku akademickim 1929/1930 rozpoczął studia na WydzialeHutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Ze względu na trudne warunki materialne w domu rodzinnym przerwał studia po I roku ... Czytaj dalej

Ignacy Zaborowski
data dodania: 2014-03-19 18:40:18 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: geodezja. Urodził się 2 listopada 1754 r. Uczęszczał do rzeszowskiego Kolegium Pijarskiego (1773). W latach 1781–1794 pracował jako nauczyciel w Collegium Nobilium w Warszawie. Jest autorem kilku książek, w tym Jeometria praktyczna (1786), nagrodzona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, Logarytmy dla szkół narodowych (1787),opracowana na zlecenie Komisji Edukacji Narodowejoraz Geometria wiejska, dla potrzeb pomiarów wiejskich. Od 1800 r. był członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł 10 stycznia 1803 r. w Warszawie. Źródło: ... Czytaj dalej
Idź do strony: « 1 2 3 4 5 6 7 »