Zaawansowane opcje szukania...

Kazimierz Zima

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 4/09/1928

Miejsce urodzenia: Lubatowa

Powiat: krośnieński

Data śmierci: 9/03/2000

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe.

 

Urodził się 4 września 1928 r. w Lubatowej w powiecie krośnieńskim. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego rodzicami byli Andrzej i Pelagia z domu Kucenda. W 1946 r. ukończył szkołę podstawową w Miejscu Piastowym. W latach 1946–1950 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po ukończeniu liceum – w latach 1950–1953 - studiował matematykę (I stopień) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1968 r. Uniwersytet Śląski) w Katowicach. Od 15 sierpnia 1953 r. do 30 września 1953 r. był zatrudniony w charakterze nauczyciela matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Z dniem 1 października 1953 r. został skierowany przez Ministerstwo Oświaty na uzupełniające studia matematyczne II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w dniu 18 czerwca 1955 r., uzyskując stopień magistra matematyki. Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych uzyskał w dniu 26 marca 1964 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie rozprawy Nierówności różniczkowe z opóźnionym argumentem, której promotorem był prof. Jacek S z a r s k i1  z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 29 czerwca 1968 r. minister oświaty i szkolnictwa wyższego powołał go na stanowisko docenta etatowego w WSP w Rzeszowie. 

Pracę zawodową w charakterze nauczyciela akademickiego rozpoczął w 1952 r. w Katedrze Matematyki WSP w Katowicach, jako młodszy asystent. Następnie pracował na tej uczelni na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta do 1967 r. W roku akademickim 1965/66 prowadził wykłady zlecone w WSP w Rzeszowie. W 1967 r. przeniósł się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski), gdzie w latach 1968–1973 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego. W latach 1984–1990 był prodziekanem ds. studiów zaocznych Wydziału Matematyki i Fizyki (nowa nazwa wydziału od 1976 r.). W latach 1976-1980 kierował Katedrą Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Funkcję kierownika Zakładu Analizy Matematycznej pełnił w latach 1968–1990. W 1988 r. przeszedł na emeryturę. Niemal do ostatnich dni swojego życia utrzymywał kontakty naukowe i dydaktyczne z Instytutem Matematyki.

Zajmował się równaniami i nierównościami różniczkowymi oraz ich układami. Opublikował ponad 30 prac naukowych, w tym większość w języku obcym. Publikował też prace popularyzujące matematykę i fizykę. Był recenzentem dla czasopisma „Mathematical Reviews” oraz recenzentem prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych, w tym m.in. „Annales Polonici Mathematici” i „Commentationes Mathematicae”. Wykazywał stałą troskę o należyty rozwój młodej kadry naukowej. Wypromował doktora nauk matematycznych z zakresu równań różniczkowych.

Należał do wąskiego grona organizatorów kierunku matematyka w WSP w Rzeszowie. Był bardzo cenionym dydaktykiem i wychowawcą młodzieży akademickiej. Jego wykłady odznaczały się ścisłością matematyczną oraz przystępnością. Prowadził szereg wykładów monograficznych i seminariów magisterskich. Wykształcił ponad 200 magistrantów studiów stacjonarnych i zaocznych. Wiele czasu poświęcał pracy społecznej, politycznej i organizacyjnej na rzecz uczelni i środowiska.

Od 1969 r. był aktywnym członkiem Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pełniąc przez jedną kadencję funkcję prezesa. Był członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (po zmianie nazwy w 1975 r. Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie). Był też sekretarzem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizatorem ZNP w 1981 r. oraz wiceprzewodniczącym nowo utworzonej Rady Zakładowej ZNP.

Za działalność naukową, dydaktyczną, wychowawczą, organizacyjną i społeczną został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975), tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL (1986), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1971), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977), tytułem Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1976), nagrodami ministra oświaty i szkolnictwa wyższego III stopnia za działalność naukową (1974), indywidualną nagrodą ministra edukacji narodowej stopnia drugiego z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych (1988) oraz wieloma nagrodami rektora WSP w Rzeszowie.

Był osobą niezwykle sumienną, taktowną, życzliwą, bardzo lubianą i wielce szanowaną zarówno przez współpracowników, jak i studentów. Oprócz matematyki interesował się szachami, muzyką oraz polityką.

Zmarł 9 marca 2000 r. w Rzeszowie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.

 

_____________________________________________

1 Jacek Szarski (1921–1980) – matematyk, specjalista z zakresu równań i nierówności różniczkowych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Grobowiec na Cmentarzu Komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi.
 

Źródło:

1.  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Informator 19651980, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1980.

2.  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Powstanie i rozwój 19651985, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1985.

3.  Bibliografia publikacji pracowników WSP w Rzeszowie do 1986 roku (zebrała i opracowała Eugenia Grzebyk), Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1990.

4.  Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 19652000 (pod red. W. Bonusiaka), Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 2001. 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
4/09/1928Urodzony(a)Lubatowa, krośnieński
1946Ukończenie szkoły podstawowejMiejsce Piastowe, krośnieński
1950Ukończenie szkoły średniejKrosno

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

1952PracaKatowice

Nauczyciel akademicki w Katedrze Matematyki WSP w Katowicach jako młodszy asystent. Następnie pracował w tej uczelni na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta do 1967 roku.

1953Ukończenie studiówKatowice

Matematyka (I stopień) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1968 roku Uniwersytet Śląski) w Katowicach.

1953PracaMielec

Od 15 sierpnia 1953 roku do 30 września 1953 roku był zatrudniony w charakterze nauczyciela matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. 

18/06/1955Ukończenie studiówKraków

Studia matematyczne II-go stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

26/03/1964Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy pt. Nierówności różniczkowe z opóźnionym argumentem.

1965 -1966PracaRzeszów

Wykłady zlecone w WSP w Rzeszowie.

29/06/1968PracaRzeszów

Minister oświaty i szkolnictwa wyższego powołał go na stanowisko docenta etatowego w WSP w Rzeszowie.

1968 -1973PracaRzeszów

Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego

1976 -1980PracaRzeszów

Kierował Katedrą Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

1984 -1990PracaRzeszów

 Prodziekan ds. studiów zaocznych Wydziału Matematyki i Fizyki (nowa nazwa wydziału od 1976 roku).

1968 -1990PracaRzeszów

Funkcja kierownika Zakładu Analizy Matematycznej.

9/03/2000Zmarł(a)Rzeszów
1967 PracaRzeszów

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (od 2001 roku Uniwersytet Rzeszowski)

1988 Przejście na emeryturęRzeszów

Nagrody i odznaczenia

Doc. dr Kazimierz Zima za swoją działalność otrzymał:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975),
 • tytuł Zasłużony Nauczyciel PRL (1986),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1971),
 • Złoty Krzyż Zasługi (1974),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1977),
 • tytuł Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1976),
 • nagrodę ministra oświaty i szkolnictwa wyższego III stopnia za działalność naukową (1974),
 • indywidualną nagrodą ministra edukacji narodowej stopnia drugiego z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych (1988),
 • wiele nagród rektora WSP w Rzeszowie.

Publikacje

A. Prace naukowo-badawcze

 1. Nierówności różniczkowe z opóźnionym argumentem (praca doktorska), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1964.

B. Artykuły

 1. Twierdzenie o liczbie inwersji permutacji rozdzielonej i jego zastosowanie do dowodu twierdzenia Laplace'a. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1960 nr 2, s. 73-75.
 2. Sur une inégalité différentielle a l'argument retardé.Ann. Polon. Math. 13 (1963), s. 303-308.
 3. O pewnym układzie równań różniczkowych z opóźnionym argumentem. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1964 nr 4, s. 55-61.
 4. O pewnym zastosowaniu metody A. Bieleckiego do układu równań różniczkowych z opóźnionym argumentem. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1964 nr 4, s. 51-54.
 5. (wspólna z J. B ł a ż e m) Über eine Differentialungleichung mit Verzögerung. Ann. Polon. Math. 14 (1964), s. 311-319.
 6. Efektywne rozwiązania niektórych równań różniczkowych z funkcyjnym argumentem. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1966 nr 5, s. 119-126.
 7. O jednoznaczności rozwiązania problemu Cauchy'ego dla równań różniczkowych z przesuniętym argumentem. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1966 nr 5, s. 75-81.
 8. O pewnym układzie równań róźniczkowo-funkcyjnych. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1966 nr 5, s. 55-65.
 9. Sur une méthode de résolution approchée de certaines équations différentielles. Ann. Polon. Math. 17 (1966), s. 273-279.
 10. On a differential inequality with a lagging argument.Ann. Polon. Math. 18 (1966), s. 227-233.
 11. Sur la continuité des solutions d'une équation différentielle fonctionnelle en fonction d'un paramétre. Colloq. Math. 18 (1967), s. 37-42.
 12. O pewnych równaniach w pierścieniu abstrakcyjnym. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1968 nr 6, s. 93-100.
 13. Une remarque sur l'équation différentielle [p(t)ˇx']'=q(t)ˇx. Zesz. Nauk. WSP Katow. Mat. 1968 nr 6, s. 73-74.
 14. Sur les équations aux dérivées partielles du premier ordre a argument fonctionnel. Ann. Polon. Math. 22 (1969), s. 49-59.
 15. Un probléme mixte pour l'équation aux dérivées partielles du second ordre du type parabolique a argument fonctionnel.Ann. Polon. Math. 22 (1969), s. 61-68.
 16. Sur un systéme d'équations différentielles avec dérivée a gauche. Ann. Polon. Math. 22 (1969), s. 37-47.
 17. Mikołaj Kopernik jego życie i dzieło. Prometej 1971 nr 2, s. 4-5, 12. 
 18. O strukturze rozwiązania równania różniczkowego liniowego z opóźnionym argumentem. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z.14 Mat. 1971 z.1, s. 125-129. 
 19. Pewna uwaga o operatorach Mikusińskiego. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z.14 Mat. 1971 z.1, s. 119-123.
 20. Sur une équation différentielle du premier ordre a argument fonctionnel. Ann. Polon. Math. 25 (1971), s. 205-214.
 21. O pewnym rozszerzeniu zbioru liczb wymiernych. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z.14 Mat. 1972 z.2, s. 127-129.
 22. (wspólna z J. B ł a ż e m) Über die Volterrasche Functionengleichung. Ann. Stiintifice ale Universitatii din Iasi. Math. 18 (1972), s. 65-73.
 23. Sur l'existence des solutions d'une équation intégro-différentielle. Ann. Polon. Math. 27 (1973), s. 181-187.
 24. O warunkach zwartości w pewnych przestrzeniach Banacha. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z. 22 Mat. 1975 z.3, s. 93-120.
 25. (wspólna z A. S n a k o w s k ą, R. W y r z y k o w s k i m) Pole bliskie na osi głównej membrany o gaussowskim rozkładzie amplitudy prędkości drgań. Arch. Akus. 1975 z. 3, s. 285-295. Także w: Prace XXI seminarium z akustyki (pod red. A. Pucha), Rzeszów 1974, s. 121-124. 
 26. O oscylacyjności rozwiązań równania różniczkowego liniowego drugiego rzędu. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z. 32 Mat. 1977 z.4, s. 145-155.
 27. On the Schauder's fixed point theorem with respect to para-normed space.Comment. Math. Prace Mat. 19 (1977), no. 2, s. 421-423.
 28. A certain theorem on the oscillation of solutions of equation [p(t)ˇx']'+q(t)ˇx=0.Comment. Math. Prace Mat. 21 (1979), no. 2, s. 391-393.
 29. O relatywnych nierównościach różniczkowych. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z. 41 Mat. 1979 z.5, s. 169-182.
 30. O pewnych ogólniejszych funkcjach porównawczych typu Kamkego. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z. 50 Mat. 1982 z. 6, s. 145-155.
 31. (wspólna z R. D o l i ń s k i m) On weak differential-functional inequalities. Demonstratio Math. 15 (1982), no. 3, s. 615-623. 
 32. Asymptotic behaviour of the solutions of some functional-differential equation.Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Rzeszów z. 62 Mat. 1985 z. 7, s. 93-98.

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

1. Anna Sobolewska: Układy nierówności różniczkowych cząstkowych - Uniwersytet Śląski. , 1973