Zaawansowane opcje szukania...

Andrzej Schinzel

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 5/04/1937

Miejsce urodzenia: Sandomierz

Powiat: sandomierski

Data śmierci: 21/08/2021

Miejsce śmierci: Konstancin-Jeziorna

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: teoria liczb.

 

Urodził się 5 kwietnia  1937 r. w Sandomierzu jako syn znanego sandomierskiego lekarza-społecznika Zygmunta Schinzla i artystki malarki Marii ze Świeżyńskich. Będąc uczniem sandomierskiego  I Liceum Ogólnokształcącego w 1951 r. zajął pierwsze miejsce w II Olimpiadzie Matematycznej, zaś w 1953 r. zdał maturę. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1958 r. Pod wpływem swojego mistrza, wybitnego matematyka, prof. Wacława  S i e r p i ń s k i e g o1, zainteresował się teorią liczb i jej poświęcił całe swoje naukowe życie. Doktorat uzyskał pod opieką tegoż profesora w 1960 r. Doktorem habilitowanym został w  1962 r., profesorem nadzwyczajnym w 1967, natomiast profesorem zwyczajnym w 1974 r. Od 1979 r. był członkiem korespondentem PAN, członkiem rzeczywistym jest od 1994 r. Nieprzerwanie od zakończenia studiów pracował w Instytucie Matematycznym PAN do roku 2018. W latach 1986–1989 był zastępcą dyrektora ds. naukowych. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Mathematica Slovaca” (od 1991), komitetów redakcyjnych czasopism „Bulletin of the Polish Academy of  Sciences - Mathematics” (od 1992), Lithuanian Mathematical Journal (od 2004), Acta Arithmetica (od 1968, redaktor naczelny: 1969-2007), jednego z najważniejszych na świecie czasopism matematycznych,  specjalizujących się w teorii liczb. 

Był stypendystą Fundacji Rockefellera w Cambridge i Uppsali. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Węgierskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, członek korespondent Austriackiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Niemieckiej Akademii Przyrodników – Leopoldina. Jest autorem lub współautorem ponad trzystu prac naukowych oraz czterech książek: „Wacław Sierpiński" (Warszawa 1976), „Selected Topics on Polynomials” (Ann Arbor  1982), "Polynomials with Special Regard to Reducibility" (Cambridge 2000), "Selecta" (dwa tomy, Zürich 2007). 

Zainteresowania naukowe dotyczą wielu obszarów teorii liczb, w tym analitycznej teorii liczb, algebraicznej teorii liczb, równań diofantycznych, geometrii liczb, szczególną uwagę poświęca algebraicznym i arytmetycznym aspektom wielomianów. Do grona jego doktorantów należą m.in. Henryk Iwaniec, Rolf Wasen i Iskander Aliev.

Odwiedził wiele uniwersytetów, w tym w Columbus (Ohio, 1964–1965), Paryżu (1967), Limoges (1981 i 1984), Pizie (1984), Ann Arbor (Michigan,1977). Był prelegentem m.in. na IX Zjeździe Matematyków Polskich w Krakowie w 1969 roku, Międzynarodowym Kongresie  Matematyków w Nicei w 1970 r. oraz Journees Arithmetiques w Bordeaux w 1974 r, Caen w 1976, Exeter w 1980, Ulm w 1987, a także  Limoges w 1997. Prowadził wykłady im. P. Turana w Budapeszcie w 1984 r., podczas I Konferencji Kanadyjskiego Stowarzyszenia Teorii Liczb w Banff  w 1988 r., na konferencji z teorii liczb w Kyoto w 1997 r. i na austriacko-węgiersko-słowackim sympozjum z teorii liczb w Grazu w 1992 r. Uczestniczył także w VII, XI i XII Seminarium Interdyscyplinarnym w Castel Gandolfo. W latach 1981–1983 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zasiadał w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej, był także jego przewodniczącym w latach 1969–1971 oraz 1995–1997. Był przewodniczącym Wydziału III Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1982–1987).

Był laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody Wydziału Nauk Matematyczno-Fizycznych, Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych PAN (1962), Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Zaremby (1969), Nagrody Państwowej II stopnia (1974), Nagrody Fundacji Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1979), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2003). Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Caen (1998), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1979), Krzyżem Oficerskim OOP (1988), Krzyżem Komandorskim OOP (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1973), Medalem Pamiątkowym im. Wacława Sierpińskiego Oddziału Warszawskiego PAN i Uniwersytetu Warszawskiego (1982), Dyplomem Honorowym Rady Narodowej w Sandomierzu (1986), Honorowym Obywatelstwem m. Sandomierza (2018), Medalem im. Stefana Banacha (1992), Medalem Pamiątkowym im. Władysława Orlicza Wydziału Matematyki i Informatyki im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1997), Papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (1977)  i odznaczeniem Za Zaslugi dla Archidiecezji Warszawskiej (2013).

Był członkiem i protektorem czynnym Archikonfraterni Literackiej w Warszawie. 

Zmarł 21 sierpnia 2021 r. w Konstancinie–Jeziornej. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. 

 

__________________________________________

1Wacław Sierpiński (1882–1969) – polski matematyk, jeden z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej i twórców polskiej szkoły matematycznej.

 

Źródło:

 • Zasoby internetowe.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
5/04/1937Urodzony(a)Sandomierz
1953Ukończenie szkoły średniejSandomierz

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu.

1958Ukończenie studiówWarszawa

Studia na Uniwersytecie Warszawskim.

1960Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa
1962Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
1974Uzyskanie tytułu profesora
1958-2019PracaWarszawa

Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

21/08/2021Zmarł(a)Konstancin-Jeziorna , piaseczyński

Nagrody i odznaczenia

Profesor Andrzej Schinzel za swoją działalność otrzymał:

 • Nagrodę Wydziału Nauk Matematyczno-Fizycznych, Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych PAN (1962),
 • Nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Zaremby(1969),
 • Nagrodę Państwową II stopnia (1974),
 • Nagrodę Fundacji Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1979),
 • Krzyż Kawalerski (1979),
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1988),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973),
 • Medal Pamiątkowy im. Wacława Sierpińskiego Oddziału Warszawskiego PAN i Uniwersytetu Warszawskiego (1982),
 • Dyplom Honorowy Rady Narodowej w Sandomierzu (1986),
 • Medal im. Stefana Banacha  (1992),
 • Medal Pamiątkowy im. Władysława Orlicza Wydziału  Matematyki  i Informatyki im. A. Mickiewicza  w Poznaniu  (1997),
 • Papieski Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (1977),
 • Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2003).

Publikacje

A. Artykuły naukowe

 1. Sur la décomposition des nombres naturels en somme de nombres triangulaires distincts, Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. III, 2 (1954), 409-410.
 2. (with W. Sierpiński) Sur quelques propriétés des functions φ(n) et σ(n), Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. III, 2 (1954), 463-466.
 3. Quelques théorèmes sur les functions φ(n) et σ(n), Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. III, 2 (1954), 467-469.
 4. On the equation x1 x2··· xn= tk, Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. III, 3 (1955), 17-19.
 5. (with W. Sierpiński) Sur l'équation x²+y² +1= xyz, Matematiche (Catania) 10 (1955), 30-36.
 6. Carré, cube et bicarré en progression arithmétique, Mathesis 64 (1955), 31-32.
 7. Sur l'équation x2+y2= 2z4, Mathesis 64 (1955), 357-358.
 8. Sur une propriété du nombre de diviseurs, Publ. Math., Debrecen, 3 (1954), 261-262.
 9. Sur l'équation indeterminée x²+l= y³, Bull. Soc. Roy. Sci., Liége, 24 (1955), 271-274.
 10. On functions φ(n) and σ(n), Bull. Acad. Polon. Sci., Cl. III, 3 (1955), 415-419.
 11. (with J. Browkin) Sur les nombres de Mersenne qui sont triangulaires, C. R. Acad. Sci., Paris, 242 (1956), 1780-1782.
 12. (with Y. Wang) A note on some properties of the functions φ(n), σ(n) and θ(n), Bull. Acad. Polon. Sci., Cl. III, 4 (1956), 207-209.
 13. Sur l'équation φ(x)= m, Elem. Math. 11 (1956), 75-78.
 14. Sur quelques propriétés des nombres 3/N et 4/N, où N est un nombre impair, Mathesis 65 (1956), 219-222.
 15. O liczbach pierwszych, dla których suma dzielników sześcianu jest pełnym kwadratem, Wiadomości Mat. 1 (1956), 203-204.
 16. O pewnym przypuszczeniu dotyczącym rozkładów na sumę trzech kwadratów, Wiadomości Mat. 1 (1956), 205.
 17. Sur l'équation xz-yt= 1, où |x-y|=1, Ann. Polon. Math. 3 (1956), 5-6.
 18. (with W. Sierpiński) Sur l'équation x²+x+1= 3y², Colloq. Math. 4 (1956), 71-73.
 19. 19. Generalization of a theorem of B.S.K.R. Somayajulu on the Euler's function φ(n), Ganita 5 (1954), 123-128.
 20. Sur un problème concernant la function φ, Czechoslovak Math. J. 6 (1956), 164-165.
 21. (with W. Sierpiński) Sur les sommes de quatre cubes, Acta Arith. 4 (1958), 29-30.
 22. (with Y. Wang) A note on some properties of the functions φ(n), σ(n) and θ(n), Ann. Polon. Math. 4 (1958), 201-213, Corrigendum ibid. 19 (1967).
 23. Sur l'existence d'un cercle passant par un nombre donné de points aux coordonnées entières, Enseignement Math. 4 (1958), 71-72.
 24. Sur l'équation φ(x+k)=φ(x), Acta Arith. 4 (1958), 181-184.
 25. (with W. Sierpiński) Sur certaines hypothèses concernant les nombres premiers, Acta Arith. 4 (1958), 185-208, Erratum 5 (1959), 259.
 26. Sur un problème concernant le nombre de diviseurs d'un nombre naturel, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. 6 (1958), 165-167.
 27. Sur l'équation diophantienne xxyy= zz, Acta Scient. Mat. Univ. Szehuensis (1958), 81-83 (in Chinese).
 28. Uwagi o zadaniu 420, Matematyka XI-3 (1958), 60-62.
 29. Sur les nombres composés n qui divisent an-a, Rend. Circ. Mat. Palermo (2), 7 (1958), 1-5.
 30. Sur un problème de P. Erdős, Colloq. Math. 5 (1958), 198-204.
 31. Sur les diviseurs naturels des polynômes, Matematiche (Catania) 12 (1957), 18-22.
 32. Démonstration d'une conséquence de l'hypothèse de Goldbach, Compositio Math. 14 (1959), 74-76.
 33. (with S. Gołąb) Sur l'équation fonctionnele f[x+y f(x)]= f(x)f(y), Publ. Math. Debrecen, 6 (1959), 113-125.
 34. (with A. Mąkowski) Sur l'équation indéterminée de R. Goormaghtigh, Mathesis 68 (1959), 128-142.
 35. O okresowości pewnych ciągów liczb naturalnych, Wiadomości Mat. 2 (1959), 260-272.
 36. Sur une conséquence de l'hypothèse de Goldbach, Bulgar. Akad. Nauk. Izv. 4 (1959), 35-38.
 37. Sur les sommes de trois carrés, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. 7 (1959), 307-309.
 38. Sur quelques propositions fausses de P. Fermat, C. R. Acad. Sci. Paris 249 (1959), 1604-1605.
 39. (with G. Szekeres) Sur un problème de M. Paul Erdős, Acta Sci. Math. (Szeged) 20 (1959), 221-229.
 40. (with A. Białynicki-Birula and J. Browkin) On the representation of fields as a finite union of subfields, Colloq. Math. 7 (1959), 31-32.
 41. (with A. Wakulicz) Sur l'équation φ(x+k)=φ(x) II, Acta Arith. 5 (1959), 425-426.
 42. (with W. Sierpiński) Sur les congruences xx≡ c(mod m) et ax≡b(mod p), Collect. Math. 11 (1959), 159-164.
 43. O równaniu diofantycznym ∑k= 1n Akxθkk= 0, Prace Mat. 4 (1960), 45-51.
 44. O równaniu x4+ax2y2+by4 = z2, Prace Mat. 4 (1960), 52-56.
 45. (with B. Rokowska) Sur un problème de M. Erdős, Elem. Mat. 15 (1960), 84-85.
 46. (with J. Browkin) On the equation 2n-D= y², Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Math. 8 (1960), 311-318.
 47. On the congruence ax≡ b(mod p), Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Math. 8 (1960), 307-309.
 48. On some problems of the arithmetical theory of continued fractions, Acta Arith. 6 (1961), 393-413.
 49. (with P. Erdős) Distributions of the values of some arithmetical functions, Acta Arith. 6 (1961), 473-485.
 50. Remarks on the paper “Sur certaines hypothèses concernant les nombres premiers”, Acta Arith. 7 (1961), 1-8.
 51. (with H. Davenport and D. J. Lewis) Equations of the form f(x)= g(y), Quart. J. Math. Oxford Ser. 12 (1961), 304-312.
 52. The intrinsic divisors of Lehmer numbers in the case of negative discriminant, Ark. Mat. 4 (1962), 413-416.
 53. On the composite integers of the form c(ak+b)± 1, Nordisk Mat. Tidskr. 10 (1962), 8-10.
 54. On some problems of the arithmetical theory of continued fractions II, Acta Arith. 7 (1962), 287-298, Corrigendum 47 (1986), 295.
 55. Remark on the paper of K. Prachar “Über die kleinste Primzahl einer arithmetischen Reihe”, J. Reine Angew. Math. 210 (1962), 121-122.
 56. (with W. Sierpiński) Sur les triangles rectangulaires dont les deux cotés sont des nombres triangulaires, Bull. Soc. Math. Phys. Serbie 13 (1961), 145-147.
 57. On primitive prime factors of an-bn, Proc. Cambridge Philos. Soc. 58 (1962), 555-562.
 58. Solution d'un problème de K. Zarankiewicz sur les suites de puissances consécutives de nombres irrationnels, Colloq. Math. 9 (1962), 291-296, Correction 12 (1964), 289.
 59. Remarque au travail de W. Sierpiński sur les nombres a2n+1, Colloq. Math. 10 (1963), 137-138.
 60. Some unsolved problems on polynomials, Neki nerešeni problemi u matematici, Matematička Biblioteka 25, 63-70, Beograd 1963.
 61. On primitive prime factors of Lehmer numbers I, Acta Arith. 8 (1963), 213-223.
 62. On primitive prime factors of Lehmer numbers II, Acta Arith. 8 (1963), 251-257.
 63. Reducibility of polynomials in several variables, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Math. 11 (1963), 633-638.
 64. Remark on the paper of Bateman and Horn, Math. Comp. 16 (1963), 445-447.
 65. (with W. Sierpiński) Sur l'équation diophantienne (x²-1)(y²-1)= ((y-x)/2)², Elem. Math. 18 (1963), 132-133.
 66. (with M. Bhaskaran) A new elementary estimation for the sum of real characters, Prace Mat. 8 (1963), 99-102.
 67. (with A. Rotkiewicz) Sur les nombres pseudopremiers de la forme ax²+bxy+cy², C. R. Acad. Sci. Paris 258 (1964), 3617-3620.
 68. (with H. Davenport) Two problems concerning polynomials, J. Reine Angew. Math. 214/215 (1964), 386-391, Corrigendum 218 (1965), 220.
 69. (with J. Mikusiński) Sur la réductibilité de certains trinômes, Acta Arith. 9 (1964), 91-95.
 70. (with H. Davenport and D. J. Lewis) Polynomials of certain special types, Acta Arith. 9 (1964), 107-116.
 71. (with A. Mąkowski) On the functions φ(n) and σ(n), Colloq. Math. 13 (1964), 95-99.
 72. (with H. Zassenhaus) A refinement of two theorems of Kronecker, Mich. Math. J. 12 (1965), 81-85.
 73. On Hilbert's Irreducibility Theorem, Ann. Polon. Math. 16 (1965), 333-340.
 74. On the composite Lehmer numbers with prime indices, Prace Mat. 9 (1965), 95-103.
 75. (with A. Mąkowski) Sur l'équation indéterminée de R. Goormaghtigh II, Mathesis 70 (1965), 94-96.
 76. (with H. Davenport) A note on sequences and subsequences, Elem. Math. 20 (1965), 63-64.
 77. On the reducibility of polynomials and in particular of trinomials, Acta Arith. 11 (1965), 1-34.
 78. (with B. J. Birch, S. Chowla and M. Hall Jr.) On the difference x³-y², Norske Vid. Selsk. Forh. (Trondheim), 38 (1965), 65-69.
 79. Uwaga do artykułu H. Steinhausa ,,Pogadanka (trochę historyczna)”, Wiadom. Mat. 8 (1965), 143-144.
 80. (with S. Hartman, J. Mycielski and S. Rolewicz) Concerning the characterization of linear spaces, Colloq. Math. 13 (1965), 199-208.
 81. (with H. Davenport) A combinatorial problem connected with differential equations, American J. Math. 87 (1965), 684-694.
 82. (with W. Sierpiński) Sur les puissances propres, Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 34 (1965), 650-654.
 83. On a theorem of Bauer and some of its applications, Acta Arith. 11 (1966), 333-344, Corrigendum 12 (1967), 425.
 84. (with D. J. Lewis and H. Zassenhaus) An extension of the theorem of Bauer and polynomials of certain special types, Acta Arith. 11 (1966), 345-352.
 85. (with H. Davenport and D. J. Lewis) Quadratic Diophantine equations with a parameter, Acta Arith. 11 (1966), 353-358.
 86. (with H. Davenport) A note on certain arithmetical constants, Illinois J. Math. 10 (1966), 181-185.
 87. On sums of roots of unity (Solution of two problems of R. M. Robinson), Acta Arith. 11 (1966), 419-432.
 88. (with H. Davenport) Diophantine Approximation and sums of roots of unity, Math. Ann. 109 (1967), 118-135.
 89. Reducibility of polynomials of the form f(x)-g(y), Colloq. Math. 18 (1967), 213-218.
 90. Reducibility of polynomials and covering systems of congruences, Acta Arith. 13 (1967), 91-101.
 91. On two theorems of Gelfond and some of their applications, Acta Arith. 13 (1967), 177-236, Corrigendum 16 (1969), 101, Addendum 56 (1996), 181.
 92. (with A. Grużewski) Sur les itérations d'une function arithmétique, Prace Mat. 11 (1968), 279-282.
 93. On sums of four cubes of polynomials, J. London Math. Soc. 43 (1969), 143-145.
 94. (with L. P. Postnikova) О примитивных делителях выражения an-bn в полях алгебраических чисел (On prime divisors of the term an-bn in the algebraic number fields), Mat. Sbornik N. S. 75 (1968), 171-177, Math. USSR-Sbornik 4 (1968), 153-159.
 95. On primitive prime factors of Lehmer numbers III, Acta Arith. 15 (1968), 49-70, Corrigendum 16 (1969), 101.
 96. An improvement of Runge's theorem on Diophantine equations, Commentarii Pontific Acad. Sci. 2 (1969), No 20.
 97. (with W. Narkiewicz) Ein einfacher Beweis des Dedekindschen Differenzensatzes, Colloq. Math. 20 (1969), 65-66.
 98. Remarque sur le travail précédent de T. Nagell, Acta Arith. 15 (1969), 245-246.
 99. A remark on a paper of Mordell, J. London Math. Soc. (2) 1 (1969), 765-766.
 100. Reducibility of lacunary polynomials I, Acta Arith. 16 (1969), 123-159.
 101. Reducibility of lacunary polynomials II, Acta Arith. 16 (1970), 371-392.
 102. A refinement of a theorem of Gerst on power residues, Acta Arith. 17 (1970), 161-168.
 103. (with A. Baker) On the least integers represented by the genera of binary quadratic forms, Acta Arith. 18 (1971), 137-144.
 104. (with J. Wójcik) A note on the paper “Reducibility of lacunary polynomials I”, Acta Arith. 19 (1971), 195-201.
 105. (with W. Brostow) On interesting walks in a graph, J. Statistical Physics 4 (1972), 103-110.
 106. Integer points on conics, Prace Mat. 16 (1972), 133-135, Erratum 17 (1973), 305.
 107. (with M. Fried) Reducibility of quadrinomials, Acta Arith. 21 (1972), 153-171.
 108. On a theorem of Bauer and some of its applications II, Acta Arith. 22 (1973), 222-231.
 109. On the product of the conjugates outside the unit circle of an algebraic number, Acta Arith. 24 (1973), 385-399, Addendum 26 (1974/75), 329-331.
 110. A contribution to combinatorial geometry, Demonstratio Math. 6 (1973), 339-342.
 111. On two conjectures of P. Chowla and S. Chowla concerning continued fractions, Annali Mat. Pura Appl. 98 (1974), 111-117.
 112. Primitive divisors of the expression An-Bn in algebraic number fields, J. Reine Angew. Math. 268/269 (1974), 27-33.
 113. A general irreducibility criterion, J. Indian Math. Soc. 37 (1973), 1-8.
 114. On power residues and exponential congruences, Acta Arith. 27 (1975), 397-420.
 115. On linear dependence of roots, Acta Arith. 28 (1975), 161-175.
 116. Traces of polynomials in algebraic numbers, Kong. Norske Vid. Selskab. Skrifter 6 (1975), 1-3.
 117. (with D. M. Goldfeld) On Siegel's zero, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (4) 2 (1975), 571-583.
 118. On the number of irreducible factors of a polynomial, Topics in Number Theory, Colloq. Math. Soc. János Bolyai, vol. 13, 305-314, North-Holland, 1976.
 119.  (with R. Tijdeman) On the equation ym= P(x), Acta Arith. 31 (1976), 199-204.
 120. (with J. Browkin and B. Diviš) Addition of sequences in general fields, Monatsh. Math. 82 (1976), 261-268.
 121. Abelian binomials, power residues and exponential congruences, Acta Arith. 32 (1977), 245-274, Addendum 36 (1980), 101-104.
 122. (with T. Shorey, A. J. van der Poorten and R. Tijdeman) Applications of the Gelfond-Baker method to Diophantine equations, Transcendence Theory: Advances and Applications (ed. A. Baker and D. Masser), 55-78, Academic Press, 1977.
 123. (with H. L. Montgomery) Some arithmetic properties of polynomials in several variables, ibid., 195-204.
 124. An analogue of Harnack's inequality for discrete superharmonic functions, Demonstratio Math. 11 (1978), 47-60.
 125. Reducibility of lacunary polynomials III, Acta Arith. 34 (1978), 227-266.
 126. An inequality for determinants with real entries, Colloq. Math. 38 (1978), 319-321.
 127. (with G. Baron) An extension of Wilson's theorem, C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada 1 (1979), 115-118.
 128. (with R. Perlis) Zeta function and the equivalence of integral forms, J. Reine Angew. Math. 309 (1979), 176-182.
 129. (with L. A. Rubel and H. Tverberg) On difference polynomials and hereditarily irreducible polynomials, J. Number Theory 12 (1980), 230-235.
 130. (with D. J. Lewis) Quadratic diophantine equations with parameters, Acta Arith. 37 (1980), 133-141.
 131. (with H. P. Schlickewei and W. M. Schmidt) Small solutions of quadratic congruences and small fractional parts of quadratic forms, Acta Arith. 37 (1980), 241-248.
 132. On the relation between two conjectures on polynomials, Acta Arith. 38 (1980), 285-322.
 133. (with J. Browkin) On Sylow 2-subgroups of K2OF for quadratic number fields F, J. Reine Angew. Math. 331 (1982), 104-113.
 134. (with K. Győry and P. Kiss) On Lucas and Lehmer sequences and their applications to diophantine equations, Colloq. Math. 45 (1981), 75-80.
 135. (with J. W. S. Cassels) Selmer's conjecture and families of elliptic curves, Bull. London Math. Soc. 14 (1982), 345-348.
 136. Families of curves having each an integer point, Acta Arith. 40 (1982), 399-420.
 137. (with F. Laubie) Sur le théorème de Gordan-Igusa, Publ. Dept. Math., Limoges, Fasc. 4 (1982), 50-53.
 138. An application of Hilbert's irreducibility theorem to diophantine equations, Acta Arith. 41 (1982), 203-211.
 139. (with E. Dobrowolski and W. Lawton) On a problem of Lehmer, Studies in Pure Mathematics to the memory of Paul Turán (ed. P. Erdős), 135-144, Budapest 1983.
 140. Généralisation d'un résultat de Smyth aux polynômes à plusieurs variables, Publ. Math. Univ. P. M. Curie 64 (1983/84), Fasc. 1, exposé no 4.
 141. On the number of irreducible factors of a polynomial II, Ann. Polon. Math. 32 (1983), 303-320.
 142. (with J. Wróblewski) On ideals in the ring of polynomials in one variable over a Dedekind domain, Studia Sc. Math. Hungarica 16 (1981), 415-425.
 143. Hasse's principle for systems of ternary quadratic forms and for one biquadratic form, Studia Math. 77 (1983), 103-109.
 144. Reducibility of lacunary polynomials IV, Acta Arith. 43 (1984), 313-315.
 145. Reducibility of lacunary polynomials V, Acta Arith. 43 (1984), 425-440.
 146. The number of zeros of polynomials in valuation rings of complete discretely valued fields, Fund. Math. 124 (1984), 41-97.
 147. Reducibility of polynomials in several variables II, Pacific J. Math. 118 (1985), 531-563.
 148. The fundamental lemma of Brun's sieve in a new setting, Rocky Mountain J. Math. 15 (1985), 573-578.
 149. Systems of exponential congruences, Demonstratio Math. 18 (1985), 377-394.
 150. A non-standard metric in the group of reals, Colloq. Math. 50 (1986), 241-248.
 151. Reducibility of lacunary polynomials VI, Acta Arith. 47 (1986), 277-293.
 152. Reducibility of lacunary polynomials VII, Monatsh. Math. 102 (1986), 309-337.
 153. (with A. Rotkiewicz) On the diophantine equation xp+y2p= z², Colloq. Math. 53 (1987), 147-153.
 154. A decomposition of integer vectors I, Bull. Polish Acad. Sci. Math. 35 (1987), 155-159.
 155. On the number of terms of a power of a polynomial, Acta Arith. 49 (1987), 55-70.
 156. Second order strong divisibility sequences in an algebraic number field, Archivum Math. 23 (1987), 181-186.
 157. Reducibility of lacunary polynomials VIII, Acta Arith. 50 (1988), 91-108.
 158. A decomposition of integer vectors III, Bull. Polish Acad. Sci. Math. 35 (1987), 693-703.
 159. (with E. Wirsing) Multiplicative properties of the partition function, Proc. Indian Acad. Sci. 97 (1987), 297-303.
 160. Reducibility of lacunary polynomials IX, New Advances in Transcendence Theory (ed. A. Baker), 313-336, Cambridge University Press 1988.
 161. (with M. Misiurewicz) On n numbers on a circle, Hardy-Ramanujan J. 11 (1988), 30-39.
 162. Postscript to the paper A. Rotkiewicz i W. Złotkowski “On the diophantine equation 1+pα1+... + pαk= y²”, Number Theory, Colloq Math. Soc. János Bolyai vol. 51, 929-936, North-Holland 1989.
 163. Reducibility of lacunary polynomials X, Acta Arith. 53 (1989), 47-97.
 164. An analog of Hilbert's irreducibility theorem, Number Theory (ed. R. A. Mollin), 509-514, Walter de Gruyter 1990.
 165. (with J. L. Nicolas) Localisation des zéros de polynômes intervenant en théorie du signal, Cinquante ans de polynômes, Lecture Notes in Mathematies 1415, 167-179, Springer 1990.
 166. Un critére d'irréductibilité de polynômes, ibid., 212-224.
 167. (with P. Erdős) On the greatest prime factor of ∏xk=1f(k), Acta Arith. 55 (1990), 191-200.
 168. Postscript to the paper of A. Mąkowski “On Stroeker's equation”, Algebra and Number Theory (ed. A. Grytczuk), 41-42, Zielona Góra 1990.
 169. Special Lucas sequences, including the Fibonacci sequence modulo a prime, A tribute to Paul Erdős (ed. A. Baker, B. Bollobás and A. Hajnal), 349-357, Cambridge University Press 1990.
 170. Reducibility of lacunary polynomials XI, Acta Arith. 57 (1991), 165-175.
 171. (with S. Chaładus) A decomposition of integer vectors II, Analysis and related mathematical fields, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, vol. 11, 15-23, Sofia 1991.
 172. A class of polynomials, Math. Slovaca 41 (1991), 295-298.
 173. A decomposition of integer vectors IV, J. Austral. Soc. (Ser. A) 51 (1991), 33-49.
 174. (with H. Niederreiter and L. Somer) Maximal frequencies of elements in second-order linear recurring sequences over a finite field, Elem. Math. 46 (1991), 139-143.
 175. (with A. Choudhry) On the number of terms in the irreducible factors of a polynomial over Q, Glasgow Math. J. 34 (1992), 11-15.
 176. O pewnym zadaniu Wacława Sierpińskiego, Gradient 1  (1992), No 2, 6-9.
 177. Differences between values of a quadratic form, Acta Math. Univ. Comenianae 61  (1992), 91-93.
 178. (with U. Zannier) Distribution of solutions of Diophantine equations f1(x1)f2(x2)= f3(x3), where fi are polynomials, Rend. Sem. Univ. Padova, 87 (1992), 39-68.
 179. (with A. Grytczuk) On Runge's theorem about Diophantine equations, Sets, graphs and numbers, Colloq. Math. Soc. Janós Bolayi, vol. 60, 329-356, North Holland 1992.
 180. (with J. Wójcik) On a problem in elementary number theory, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 112 (1992), 225-232.
 181. On an analytic problem considered by Sierpiński and Ramanujan, Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, New Trends in Probability and Statistics, vol. 2, 165-171, VSP Utrecht 1992.
 182. An extension of the theorem on primitive divisor in algebraic number fields, Math. Comp. 61 (1993), 441-444.
 183. On reducible trinomials, Dissert. Math. 329,  (1993) 1-83. Errata, Acta Arith., 73 (1995), 399-400.
 184. (with K. Győry) On a conjecture of Posner and Rumsey, J. Number Theory 47 (1994), 63-78.
 185. (with U. Zannier) Distribution of solutions of diophantine equations f1(x1)f2(x2)= f3(x3), where fi are polynomials II, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 92 (1994), 29-46.
 186. (with T. Šalat) Remarks on maximum and minimum exponents in factoring, Math. Slovaca 44 (1994), 505-514.
 187. (with J. Browkin) On integers not of the form n-φ (n), Colloq. Math. 68 (1995), 55-58.
 188. (with U. Zannier) The least admissible value of the parameter in Hilbert's Irreducibility Theorem, Acta Arith, 69 (1995), 293-302.
 189. (with I. Z. Ruzsa) An application of Kloosterman sums, Comp. Math. 96 (1995), 323-330.
 190. (with U. Zannier) Appendix to the paper of M. Nair and A. Perelli A sieve fundamental lemma for polynomials in two variables, Analytic Number Theory, Progress in Mathematics, vol. 139, 685-702, Birkhäuser 1996.
 191. О показательных сравнениях, Диофантовы Приближения, Мат. Записки т. 2, 121-126, Moskwa 1996.
 192. (with J. Browkin, M. Filaseta and G. Greaves) Squarefree values of polynomials and the abc-conjecture, Sieve Methods, Exponential Sums, and their Applications in Number Theory, London Math. Soc. Lecture Notes, vol. 237, 65-85, Cambridge University Press 1996.
 193. On the Mahler measure of polynomials in many variables, Acta Arith. 79 (1997), 77-81.
 194. Triples of positive integers with the same sum and the same product, Serdica Math. Journal 22 (1996), 587-588.
 195. A class of algebraic numbers, Number Theory, Tatra Mountains Math. Publ. 11  (1997), 35-42.
 196. On homogeneous covering congruences, Rocky Mountain J.Math. 27 (1997), 335-342.
 197. On pseudosquares, Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory (ed. A. Laurincikas), New Trends in Probability and Statistics, vol.4, 213-220, VSP Utrecht 1997.
 198. (with D. Barsky and J. P. Bezivin) Une caracterisation arithmetique de suites recurrentes lineaires, J.Reine Angew. Math. 494 (1998), 73-84.
 199. (with I. Aliev and S. Kanemitsu) On the metric theory of continued fractions, Colloq. Math. 77 (1998), 141-146.
 200. A property of the unitary convolution, ibid. 78 (1998), 93-96.
 201. On Pythagorean triangles, Ann. Math. Sil. 12  (1998), 31-33.

B. Referaty z prac własnych lub wspólnych 

 1. Reducibility of lacunary polynomials, 1969 Number Theory Institute, Proc. Symposia Pure Math. vol. 20, 135-149, Providence R.I. 1971.
 2. Reducibility of polynomials, Computers in Number Theory (ed. B.J. Birch and A.O. L. Atkin), 73-75, Academic Press 1971.
 3. Reducibility of polynomials, Actes du Congrés International des Math. Nice 1970, t. I, 491-496, Paris 1971.
 4. Приводимость четырехчленов, Trudy Mat. Inst. Steklov 132 (1973), 143-144, Proc. Steklov Inst. Math. 132 (1973), 163-165.
 5. Les extensions pures et les résidues des puissances, Astérisque 24-25 (1975), 69-74.
 6. Les résidues de puissances et les congruences exponentielles, Astérisque 41-42 (1977), 103-109.
 7. Diophantine equations with parameters, Journées Arithmétiques 1980, London Math. Soc. Lecture Notes, vol. 56, 211-217, Cambridge 1982.
 8. Le nombre de zéros des polynômes dans les anneaux de valuation des corps complets valués discrétement, Groupe d'étude d'Analyse Ultramétrique (Y. Amice, G. Christol, P. Robba), 9e année 1981/82, exposé no 6.
 9. Reducible lacunary polynomials, Séminaire de Théorie des Nombres Univ. de Bordeaux, Année 1983-1984, exposé no 29.
 10. A decomposition of integer vector, Algebra and Number Theory (ed. A. Grytczuk), 7, Zielona Góra 1990.
 11. Decomposition of integer vectors, Conference Report of the 9th Czechoslovak Colloquium on Number Theory, 73, Brno 1990.

B.2. Inne prace 

 1. (z W. Sierpińskim), O równaniu x²-2y²= k, Wiadom. Mat. 7 (1964), 229-232.
 2. (z S. Bergmanem i in.), Kazimierz Zarankiewicz, Colloq. Math. 12 (1964), 277-288, wersja polska - Wiadom. Mat. 9 (1967), 175-185.
 3. Liczb teoria, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 6, 501-503, Warszawa 1965.
 4. O różnych działach teorii liczb, Wiadom. Mat. 9 (1967), 187-197, wersja bułgarska - Fiz.-Mat. Spis. Bulgar. Akad. Nauk. 13(46) (1970), 130-138.
 5. O pracach Michała Kaleckiego z teorii liczb, Ekonomista 1970, 1021-1022.
 6. Równania diofantyczne, Wiadom. Mat. 12 (1971), 227-232, wersja serbska - Uvodenje mladih u naučni rad VI, Matematička Biblioteka 41, 29-34, Beograd 1965.
 7. Życiorys Wacława Sierpińskiego, Wiadom. Mat. 12 (1971), 303-308.
 8. Wacław Sierpiński's papers on the theory of numbers, Acta Arith. 21 (1972), 7-13, wersja francuska - W. Sierpiński “Oeuvres choisies”, t.I, 65-72, Warszawa 1973, wersja polska - Wiadom. Mat. 26 (1984), 24-31.
 9. (z J. Oderfeldem), O pracach matematycznych Michała Kaleckiego, Wiadom. Mat. 16 (1973), 71-73.
 10. Postęp w teorii liczb w latach 1966-1978, Wiadom. Mat. 22 (1979), 1-11.
 11. O pracach H. Iwańca dotyczących metody sita, Wiadom. Mat. 22 (1979), 13-16.
 12. Ułamki łańcuchowe, Delta nr 5(65) (1979), 1-3.
 13. Wacław Sierpiński a szkoła średnia, Matematyka 33 (1980), 68-69.
 14. Komentarz do bułgarskiego wydania “Vorlesungen über Zahlentheorie” Dirichleta, 567-578, Sofia 1980.
 15. Wacław Sierpiński, Matematyka 35 (1982), 126-128.
 16. Paul Turán's work in number theory, Topics in Classical Number Theory, Colloq. Math. Soc. János Bolyai, vol. 34, 31-48, North-Holland 1984.
 17. Związki między własnościami lokalnymi a globalnymi w teorii równań diofantycznych, Wiadom. Mat. 25 (1984), 169-175.
 18. Rola Wacława Sierpińskiego w historii matematyki polskiej, Wiadom. Mat. 26 (1984), 1-9.
 19. Teoria rozmieszczenia liczb pierwszych, Delta nr 4(136) 1985, 12.
 20. Propozycje terminologiczne, Wiadom. Mat. 27 (1986), 148-149.
 21. Sprostowanie, Matematyka 40 (1987), 271.
 22. 50 tomów Acta Arithmetica, Wiadom. Mat. 28 (1988), 81-83.
 23. Rozwój teorii liczb pierwszych w XIX w., Matematyka XIX wieku (red. S. Fudali), 29-33, Szczecin 1988.
 24. Postęp w teorii liczb w latach 1978-1988, Wiadom. Mat. 29 (1990), 3-10, uzupełnienie ibid. 276.
 25. Rekordy i otwarte problemy w teorii liczb, Delta nr 3(202), 1991, 1-3.
 26. Wacław Sierpiński, Matematyka przełomu XIX i XX wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1253, 9-15, Katowice 1992.
 27. Progress in number theory during the years 1989-1992, Discussiones Math. 13 (1993), 75-80, wersja polska Gradient 1 (1992), No 7, 1-7.
 28. Historia teorii liczb w Polsce w latach 1851-1950, Wiadom. Mat. 30 (1993), 19-50.
 29. Prawda i istnienie w matematyce, Nauka - Religia - Dzieje, VII Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 65-76, Kraków 1994.
 30. Odpowiedź na ankietę, Delta nr 3(250)1995, 7.
 31. Solved and unsolved problems on polynomials, Panoramas of mathematics, Banach Center Publ. 34 (1995), 149-159.
 32. O liczbach Fermata, Gradient 5 (1996), 92.
 33. Arithmetical properties of polynomials, The Mathematics of Paul Erdős, Algorithms and Combinatorics, vol. 13, 151-154, Springer 1997.
 34. Teoria liczb w Polsce w latach 1851-1950, Matematyka Polska w Stuleciu 1851-1950, Uniwersytet Szczeciński - Materiały Konferencyjne nr 16, 61-67, Szczecin 1995.

C. Monografie 

 1. Wacław Sierpiński, Warszawa 1976.
 2. Selected Topics on Polynomials, Ann Arbor 1982. 
 3. Polynomials with Special Regard to Reducibility, Cambridge 2000.
 4. Selecta, dwa tomy, Zürich 2007.  

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar we współpracy z Andrzejem Schinzlem

Doktoranci

1. Jan Wójcik: O liczbach pierwszych w postępach arytmetycznych specjalnych, IM PAN , 1967
2. Henryk Iwaniec: Uniwersytet Warszawski , 1972
3. Adam Grygiel: ,
4. Rolf Wasen: O ciągach liczb algebraicznych, IM PAN , 1977
5. Adam Bazylewicz: Pewne własności arytmetyczne ciał mnożenia zespolonego, IM PAN , 1978
6. Jacek Fabrykowski: Układy pokrywające kongruencji wielu zmiennych, IM PAN , 1980
7. Iskander Aliev: O rozkładzie wektorów całkowitych, IM PAN , 2001
8. Maciej Zakarczemny: Liczba rozwiąz. w iloczynie kartezjań. przedziałów, jednorodnego równ. liniowego o współcz. ze skończ. grupy abelowej, IM PAN , 2012