Zaawansowane opcje szukania...

Stanisław Midura

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 08/04/1933

Miejsce urodzenia: Wampierzów

Powiat: mielecki

Data śmierci: 18/12/2021

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne.

 

Urodził się 8 kwietnia 1933 r. w Wampierzowie koło Mielca, województwo rzeszowskie, w rodzinie chłopskiej Franciszka i Zofii z domu Kapinos. Szkołę podstawową ukończył w Wampierzowie w 1948 r. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1952 r. w Liceum Pedagogicznym w Mielcu. W latach 1952–1953 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brniu Osuchowskim, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika. Od 1953 do 1955 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Studia matematyczne ukończył w 1959 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

W latach 1959–1965 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Analizy Matematycznej WSP w Krakowie. W okresie 1959–1962 był zatrudniony jednocześnie na stanowisku nauczyciela matematyki w Technikum Budowlanym w Krakowie. Będąc asystentem prowadził także w Rzeszowie zajęcia na kierunku matematyka w ramach Studium Terenowego WSP w Krakowie. W 1965 r. przeniósł się na stałe do Rzeszowa, podejmując pracę w nowo utworzonej Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pod kierunkiem prof. dra hab. Zenona M o s z n e r a1 z WSP w Krakowie przygotował pracę doktorską Ogólna teoria równania translacji a rozwiązanie niektórych równań funkcyjnych w teorii obiektów geometrycznych, którą obronił na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1966 r. W 1973 r. habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy Sur la dètermination de certains sous – groupes du groupe a l’aide d’èquations fonctionnelles. Tytuł profesora otrzymał w 1990 r. Były profesor Uniwersytetu w Tiarecie (Algieria) i Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie). W latach 1977–1999 był dyrektorem Instytutu Matematyki (do roku 1981 kierownikiem Katedry Matematyki) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz kierownikiem Katedry Matematyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2003 r. przeszedł na emeryturę.

Specjalizował się w zakresie teorii obiektów geometrycznych i równań funkcyjnych. Jego zainteresowania naukowe kształtowały się pod wpływem wybitnych matematyków, profesorów S. Gołąba i Z. Mosznera. Głównym przedmiotem badań były teoria obiektów geometrycznych i wyznaczanie podstruktur grup różniczkowych. Niektóre jego wyniki są cytowane w literaturze podręcznikowej. W monografii: M. Kucharzewski: Elementy teorii obiektów geometrycznych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1969, w spisie treści rozdziału 2 jest paragraf zatytułowany Twierdzenie o translacji S. Midury. Uzyskane wyniki naukowe były inspiracją nie tylko dla jego uczniów, ale także m.in. dla matematyków francuskich Jeana Dhombresa i Nicole Brillouét. Wyrazem uznania dla dokonań naukowych były liczne zaproszenia na międzynarodowe sympozja. Był promotorem 2 prac doktorskich, recenzentem 19 rozpraw doktorskich i 2 prac habilitacyjnych.

Brał udział w 38 międzynarodowych sympozjach naukowych poświęconych równaniom funkcyjnym lub geometrii różniczkowej, m.in. w Austrii, Kanadzie, Francji, Włoszech, Niemczech, USA, i w b. ZSRR. Jest autorem 73 publikacji naukowych, w tym: Sur les solutions de l’equation de translation, Aequationes Mathematicae, vol. 1, fasc. 1/2 (1968), 77-84; Les solutions continues de l’equation de translation sur le groupe additif des nombres reels, Demonstratio Mathematicae vol. 19 (1986), 637-646; On solutions of some systems of functional equations, Demonstratio Mathematicae vol. 31 (1998), 297-302.

Pełnił wiele znaczących funkcji w WSP w Rzeszowie i poza nią. W latach 1975–1978 był dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego w WSP w Rzeszowie, a w okresie od 1978 do 1981 był prorektorem ds. nauki. W latach 1980–1999 kierował Instytutem Matematyki. W 1976 r. został powołany w skład Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W tym samym roku został członkiem Państwowej Komisji Egzaminów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli przy Instytucie kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Rzeszowie. Od 1978 r. był przewodniczącym tej komisji.

Od 1965 r. był aktywnym członkiem Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pełniąc przez jedną kadencję funkcję prezesa (1984–1986). Był członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (po zmianie nazwy w 1975 r. Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie). W latach 1972–1976 był prezesem Rady Zakładowej ZNP, działającej przy WSP w Rzeszowie. Od 1972 do 1974 był wiceprezesem Zarządu Okręgu ZNP w Rzeszowie (społecznie).

Za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej był honorowany różnymi nagrodami i wysokimi odznaczeniami. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978). W 1997 r. za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymał Nagrodę Miasta Rzeszowa.

Był życzliwy ludziom, a przy tym bardzo wymagający wobec siebie, uczniów i współpracowników. Jego wiedza i umiejętności oraz talent dydaktyczny odgrywały i odgrywają w dalszym ciągu wielką rolę w kształceniu studentów matematyki oraz młodej kadry naukowej.

Oprócz matematyki interesował się polityką i turystyką. 

Zmarł 18 grudnia 2021 roku w Rzeszowie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi. 

__________________________________________

Zenon Moszner (1930 - 2021) - matematyk polski, profesor Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, wybitny specjalista z zakresu geometrii różniczkowej, równań funkcyjnych i dydaktyki matematyki.

 

Źródło:

 1. Tabor J.: Profesor Stanisław Midura – nauczyciel i uczony (w 70. rocznicę urodzin), Gazeta Uniwersytecka 8/22, Listopad 2003, Uniwersytet Rzeszowski, 2003, s. 2.
 2. Bombicki, M.R.: Kto jest kim w Polsce nowego millennium (20002002), Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, 2003, s. 360.
 3. Bonusiak, W. (red.): Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (19652000), Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.
 4. Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners Who is Who, Zug, Schweiz, 2007, s. 2247.
 5. Informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
08/04/1933Urodzony(a)Wampierzów
1948Ukończenie szkoły podstawowejWampierzów
1952Ukończenie szkoły średniejMielec

Liceum Pedagogiczne w Mielcu

1952-1953PracaBreń Osuchowski, mielecki

Nauczyciel w Szkole Podstawowej

1959Ukończenie studiówKraków

Studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie

1959-1962PracaKraków

Nauczyciel matematyki w Technikum Budowlanym

1959-1965PracaKraków

Asystent w Katedrze Analizy Matematycznej WSP

1965PracaRzeszów

Podejmuje pracę w nowo utworzonej Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie

1966Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Pracę doktorską obronił na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

1973Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków

Habilitował się w Uniwersytecie Jagiellońskim

1975-1978PracaRzeszów

Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego w WSP

1978-1981PracaRzeszów

Prorektor ds. nauki

1990Uzyskanie tytułu profesora
1980-1999PracaRzeszów

Kierował Instytutem Matematyki

2003Przejście na emeryturę
18/12/2021Zmarł(a)Rzeszów

Nagrody i odznaczenia

     Profesor Stanisław Midura za swoją długoletnią i owocną działalność otrzymał:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978),
 • Nagrodą Miasta Rzeszowa (1997).

Publikacje

A. Rozprawy

 1. Ogólna teoria równania translacji a rozwiązanie niektórych równań w teorii obiektów geometrycznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1966.
 2. Sur la dètermination de certains sous – groupes du groupe a l’aide d’èquations fonctionnelles, rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1973.
B. Artykuły
 1. O porównaniu definicji styczności łuków prostych w ogólnych przestrzeniach metrycznych, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie nr 25 (1966), ss. 91-122
 2. (wspólna z Z. Mosznerem) Quelques remarques au sujet de la notion de l’objet et de l’objet geometriques, Annalees Polonici Mathematici nr 18 (1966), 323-338
 3. O rozwiązaniach niektórych równań funkcyjnych w teorii klasyfikacji obiektów geometrycznych I, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie nr 31 (1968), ss. 37-50
 4. O rozwiązaniach niektórych równań funkcyjnych w teorii klasyfikacji obiektów geometrycznych II, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie nr 31 (1968), ss. 50-80
 5. Sur les solutions de l’equation de translation, Aequationes Mathematicae, vol. I, fasc.1/2 (1969) ss. 77-84
 6. O obiektach geometrycznych różniczkowych pierwszej i drugiej klasy, Prace Matematyczno-Przyrodnicze Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 1 (1969), ss. 91-98
 7. Objets géometriques du type (1,1,r) pour r Annales Polonici Mathematici nr 21 (1969), ss. 289-296
 8. Sur l’equivalence et les comitants algebriques des objets géometriques, Annales Polonici Mathematici nr 22 (1969) ss. 289-298
 9. O rozwiązaniach równania translacji na grupie macierzy, Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 2/7 (1970),  ss. 5-21
 10. (wspólna z Z. Mosznerem) Kilka uwag o wyznaczaniu komitant algebraicznych obiektów geometrycznych, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Matematyczne nr 6 (1970), ss. 75-86
 11. (wspólna z Z. Mosznerem i B. Pilecką) O homomorfizmach grupy Lr1 dla r-2,3,4, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 1/14 (1971), ss. 9-29
 12. Sur les solutions del’equations de translations sur les groupes L21 et L31. Quelques remarques sur les sous-groupes des groupes L21 et L31, Annales Polonici Mathematici nr 24 (1971), ss. 187-201
 13. (wspólna z M. Kucharzewskim) Uber eine Eigenschaft der Mengen von Transformationen, Prace Matematyczne Uniwersytetu Śląskiego nr 2 (1972), ss. 43-48
 14. Sur la détermination de certains sous-groupes du groupe Ls1 a l’aide d’equations fonctionelles, Dissertationes Mathematicae /Rozprawy Matematyczne/ nr 105 (1973)
 15. (wspólna z J. Taborem) Sur les iterations avecon parametre reel des fonctions sous-modules, Demonstratic Mathematica nr 6 (1973), ss. 271-287
 16. Sur la détermmination de certains sous-groupe du groupe Zr a l’aide d’ equations fonctionelles, Aequationes Mathematicea vol. 10 nr 2/3 (1974), ss. 299-300 (Reports of Meetings. Zente internationale Tagung über Funktionalgleichungen in Oberwolfach von 30. Juli bis 5. August 1972)
 17. Sur la détermination de certains sous-groupe du groupe L31 a l’ aide d’ equations fonctionnelles, Aequationes Mathematicea vol. 11 (1974), ss. 295 (Reports of Meetings. Elffe internationale Tagung über Funktionalgleichungen in Oberwolfach von 14. bis 20. Dezember 1973)
 18. O sprawnieni opriedelenia o kassani priamych dug w proizwolnom metriczeskom prostranstwie, Szestaja Wsjesojuznaja Geometriczeskaja Konferencja po Sowremiennym Problemam Geometrii, Tezisi Dokładow, Wilno (1975), 1960-1971
 19. O rozwiązaniach równań funkcyjnych wyznaczających pewne podgrupy grupy L41, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 4/32 (1977), ss. 49-58
 20. (wspólna z J. Banasiem) Konstrukcja rozwiązania równania translacji na addytywnej półgrupie liczb rzeczywistych, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 4/32 ss. 7-30
 21. Sur la détermination de certains sous-demi-groupes du groupe L41 a l’ aide d’ equations fonctionnelles, Aequationes Mathematicae nr 15 (1977), ss. 285- 286 (Reports of Meeting. Fourteenth International Symposium on Functional Equations, May 21-28, 1976)
 22. (wspólna z J. Taborem) The translation equation on a direct product of groups, Annales Polonici Mathematici nr XXV (1978), ss. 223-228
 23. Sur les solutions de l’ equation fonctionnelle f{x + 3f2(y) - 3f(x)f(y) – y}= f(x) – f(y), Abstracts. Sixth International Congress of Mathematicians, Helsinki, Finland (1978), ss.102
 24. Sur les solutions d’une equation fonctionnelle, Zeszyty Naukowe AGH im. S. Staszica, Matematyka, Fizyka, Chemia, z. 31 (1978), ss. 34-35
 25. (wspólna z J. Banasiem) On the Solutions of a Translation on the Additive Halfgroup of Non-negative Real Numbers, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Matematyka, Fizyka, Chemia, z. 31 (1978), ss. 33-34
 26. (wspólna z B. Nowak) O rozwiązaniach równania funkcyjnego f(xf(y) + yfk(x)) = f(x) f(y), Rocznik Naukowo – Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 5/41 (1979), 59-68
 27. O rozwiązaniach równania funkcyjnego f{x + 3f2(y) - 3f(x)f(y) – y}= f(x) – f(y), Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 5/41 (1979), ss. 69-79
 28. Sur les solutions de l’ equation fonctionnelle, Second International Symposium on Functional Equations and Inequalities, University of Debrecen, 1979, ss. 24-25
 29. Sur les solutions de l’ equation fonctionnelle f{x + 3f2(y) - 3f(x)f(y) – y}= f(x) – f(y), Aequationes Mathematicea 20 (1980), ss. 302 – 303 (Reports of Meetings. Siebzehnte Internationale Tagung über Fnktionalgleichungen in Oberwolfach von 17.6 bis 23.6.1979)
 30. Obiekty geometryczne typu (1,1,r) dla r  2, Materiały z konferencji naukowej z geometrii różniczkowej, Szczecin 1980, ss. 66-69
 31. Sur les solution l’equation fonctionnelle, Publicationes Mathematicae t. 27 (1980), ss. 180-181 (Report on the Second International Symposium on Functional Equations and Inequalities, August 20-26, 1979)
 32. Solution generales des equationes fonctionnelles qui determinent certains sous-demi-groupes de demi-groupe des matrices d’ordre deux, Proceedings of the Nineteenth International Symposium of Mathematics, University of Waterloo, Canada (1981), ss. 35-36
 33. Rozwiązanie ogólne równania funkcyjnego f(y1x1, y2 x22 +3x1 f(x1,x2) + f(y1 y2 + y1 x2) = x12f(y1,y2 ) + y1 f(x1,x2), Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 6/50 (1982), ss. 85-93
 34. O rozwiązaniach pewnego równania funkcyjnego, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 6/50 (1982), ss. 67-84
 35. (wspólna z P. Urbanem) O rozwiązaniach równania funkcyjnego , Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 6/50 (1982), ss. 93-100
 36. (wspólna z Z. Wilczyńskim) Rozwiązanie równań funkcyjnych wyznaczających pewne podpółgrupy półgrupy macierzy stopnia drugiego, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 6/50 (1982), ss. 101-108
 37. Objets géometriques du type (1,1,r) pour  2, Vortagaszanszuge der Deutsch – Polonischen Arbeitstagung über Geometrie (Karlsruhe 24-27.03.1982), Unversitat Karlsruhe Fakultat für Mathematik (1982), ss.19-23
 38. Sur certains sous-demi-groupes a un parametre des groupes L21 et L31 determines a l’ aide d’ equations fonctionnelles, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 7 (1985), ss. 37-50
 39. Solutions des equations fonctionnelles qui determinent les sous-demi-groupes du groupe L41, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Rzeszowie nr 7 (1985), ss. 51-56
 40. Sous certains sous-demi – groupes a un parametre du groupe L31 determines a l’ aide d’ equations fonctionnelles, Twenty Third International Symposium on Functional Equations, June 2-11, 1985, Gargano - Italy, Abstracts of communications, Universita degli Studi de Milano
 41. Les solutios continues de l’equation de translation sur le groupe additif des nombres reels, Demonstratio Mathematicae, vol. 19 (1986), ss. 637-646
 42. Sur certains sous-demi-groupes a un parametre du groupe L31 determines a l’ aide d’ equations fonctionnelles, Proceedings the Twenty third International Symposium on Functional Equations, Gargano, Italy, June 2-11, 1985, Centre for Information Theory, Faculty of Mathematics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, ss. 26-27
 43. Sur certains sous-demi – groupes a un parametre du groupe L21 determines a l’ aide d’ equations fonctionnelles, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Matematyczne XI (1985), ss. 235-238
 44. Sur les solutions des equations fonctionelles qui determinent certains sous-demi–groupes a deux parametres du groupe L41, 26th April – 3rd May 1988, Sant Feliu de Guixols (Spain)
 45. Sur les solutions des equations fonctionelles qui determinent certains sous-demi –groupes a deux parametres du groupe L41, Aequationes Mathematicae 37 (1989) ss. 77-78 (Reports of meetings. Twenty Sixth International Symposium on Functionnelles, April 24- May 3, 1988, Sant Feliu de Guixols (Spain)
 46. Sur les homomorphismes au groupe Ls1 , Abstracts. The 27th International Symposium on Functional Equations, Bielsko-Biała, Katowice - Kraków, Poland 1989, s. 34
 47. Sur les solutions des equations fonctionelles qui determinent certains sous-demi–groupes a deux parametres du groupe L41 Demonstratio Mathematicae vol. 3 (1990), ss. 69-81
 48. Sur les homomorphismes au groupe Ls1 pour s<= 5, Aequationes Mathematicae 39 (1990), ss. 288-289
 49. Les solutios continues de l’equation de translation sur le groupe additif des nombres reels, 28th International Symposium on Functional Equations, August 23-September 1, 1990, Graz – Mariatrost, Austria, Abstracts, ss.33
 50. (wspólna z J. Zygo) On subsemigroups of group L51, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Matematyka 1 (1990), ss.109-122
 51. On the solutions of functional equations determining some two-parametres subsemigroups of the group L51, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Matematyka 1, (1990), s. 123-134
 52. (wspólna z B. Osiką) On subsemigroups and subgroups of the group L41 with faithful parametrization, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Matematyka - Fizyka 64 (1990), ss.179-189
 53. Sur la determination de certains sous-demi-groups du groupe L51, Abstracts. 29th International Symposium on Functional Equations, Acadia University, Volfville, Nowa Scotia, Canada, June 3-10, 1991, ss. 21
 54. Les solutios continues de l’equation de translation sur le groupe additif des nombres reels, Aequationes Mathematicae 43 (1992) 275- 276
 55. Sur la determination de certains sous-demi-groups du groupe L51, Aequationes Mathematicae 43 (1992), ss. 275-276
 56. On subsemigroups of group L61, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 101, Matematyka, Fizyka 14 (1992), ss. 67-81
 57. O zadaniu konkursowym 1272, Matematyka 2 (1993) 114-115
 58. (wspólna z Z. Wilczyńskim) Sur homomorphismes au groupe Ls1 pour s £ 5, Rocznik Naukowo - Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Matematyczne 13 (1993) 241-258
 59. Sur la determination de certains sous-demi-groups du groupe L51 a l’aide d’equations fonctionnelles, Abstracts. The Fourth International Conference on Functional Equations and Inequalities „Stability”, 1993, Krynica, Poland, ss.10-11
 60. Sur certains sous-demi-groupes a un parametre du groupe L41, Abstracts of Talks. 31st International Symposium on Functional Equations, August 22-28, 1993 Debrecen, Hungary 17-18
 61. On subgroups of the group L51, Demonstratio Mathematica 27 (1994) 133-134
 62. Sur certains sous-demi groupe a un parametre du groupe L41, Aequationes Mathematicae 45 (1994), 283-284
 63. Sur la determination de certains sous-demi-groups du groupe L51, Proceedings of the 4th International Conference on Functional Equations and Inequalities, February 15-22, 1993, Krynica, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (1994) 48-49
 64. (wspólna z A. Dąbrowską, M. Lorensem, A. Pardałą, J.Tockim) Przyswajanie wiedzy matematycznej przez studentów, przyszłych nauczycieli matematyki na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie wybranych przedmiotów kierunkowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Matematyka 3 (1995) 7-20
 65. Sur des sous-groupes du groupe Ls1, Abstracts. The Thirty Fourth International Symposium on Functional Equations, June 10-19, 1996, Wisła – Jawornik, Poland
 66. On solutions of systems of functional equations determining some subsemigroups of the group L61, Wsieukrainskaja Naukowa Konferencija Razbobka Ta Zastosuwanija Matematicznich Matadiw w Naukowo-technicznych Doslidzenniach (5-7 żowtnia 1995), tezi Dopowidień. Czastnica 1, 93-94
 67. On solutions of systems of functional equations determining some subsemigroups of the group L61, Demonstratio Mathematica vol. XXIX (1996), 579-590
 68. Sur les sous – groupes du groupe L61, Aequationes Mathematicae vol. 53 (1997) 174-175 (Report of Meeting. The Thirty Forth International Symposium on Functional Equations, June 10 to 19, 1996, Wisła - Jawronik, Poland)
 69. Sur les solutions d’un systeme d’e quations fonctionnelles, Abstracts. The Sixth International Conference on Functional Equations and Inequalities, June 1-7, 1997, Złockie, Poland
 70. (wspólna z J. Chudziakiem i P. Drygasiem) Homomorphism of the group L21 into L31, Demonstratio Mathematica vol. 31 (1998), 143-152
 71. On solutions of some systems of functional equations, Demonstratio Mathematica vol. 31 (1998) 297-302
 C. Prace redakcyjne
 1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Matematyka 2 (1994) – redaktor naukowy
 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Matematyka 3 (1995) – redaktor naukowy

Opracował: Zbigniew Suraj przy współpracy z Stanisławem Midurą

                                                                                                                             

Doktoranci

1. Zbigniew Wilczyński: Wyznaczanie pewnych podgrup multiplikatywnej półgrupy macierzy kwadratowych przy pomocy równań funkcyjnych , 1985
2. Janusz Brzdęk: Rozwiązanie ogólne równania funkcyjnego f(x f(y) + y fn(x)) = f(x)f(y) , 1991