Zaawansowane opcje szukania...

Jan Stankiewicz

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 12/12/1939

Miejsce urodzenia: Ruda Różaniecka

Powiat: lubaczowski

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: analiza zespolona.

 

Urodził się 12 grudnia 1939 r. w Rudzie Różanieckiej w powiecie lubaczowskim. W 1962 r. ukończył matematykę na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został wówczas asystentem i pracował na tym stanowisku do 1966 r., w którym otrzymał stanowisko starszego asystenta. W 1969 r. uzyskał tam stopień doktora  matematyki (promotor: prof. Zdzisław L e w a n d o w s k i1) i podjął pracę w charakterze adiunkta. W 1978 r. na podstawie rozprawy Podporządkowanie i majoryzacja funkcji, wzajemne zależności i uogólnienia tych pojęć otrzymał stopień doktora habilitowanego i został zatrudniony na stanowisku docenta do 1980 r. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1974–1978 był adiunktem, a od 1978 r. do 1980 r. docentem w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W 1980 r. przeniósł się wraz z rodziną na stałe do Rzeszowa. Tu podjął pracę na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie w latach 1980–1988 był docentem, a od 1988 r. do 2006 r. profesorem. Pełnił także funkcję kierownika Katedry Matematyki (1981–1991) i dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki (1981–1990). W latach 1981–2006 pracował dodatkowo w Uniwersytecie Rzeszowskim (do 2001 r. WSP), najpierw na stanowisku docenta (do 1988 r.), a potem na stanowisku profesora. Był tu także kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej oraz kierownikiem Zakładu Analizy Zespolonej. W 2009 r. przeszedł na emeryturę.

W swoich badaniach zajmował się analizą zespoloną, geometryczną teorią funkcji zmiennej zespolonej, teorią potencjału, funkcjami wielu zmiennych zespolonych, funkcjami specjalnymi. Na Politechnice Rzeszowskiej zorganizował i regularnie prowadził seminarium naukowe z obszaru swoich zainteresowań, jest twórcą Zeszytów Naukowych PRz - serii Matematyka pod łacińską nazwą Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Obecna nazwa tego czasopisma to Journal of Mathematics and Applications. Zainicjował i przez wiele lat organizował Środowiskowe Konferencje Matematyczne, które z czasem przekształciły się w Środowiskowe Konferencje Matematyczno-Informatyczne. W końcowej fazie swojego istnienia funkcjonowały jako konferencje międzynarodowe. Wypromował 13 doktorów matematyki, był promotorem ponad  250 prac magisterskich i licencjackich na kierunku matematyka. Był recenzentem 11 prac doktorskich, 3 habilitacyjnych (UMCS, UR, Politechnika Rzeszowska). Jest autorem 107 publikacji naukowych, 2 monografii i 10 skryptów, w tym monografii z teorii funkcji zmiennej zespolonej Some extremal methods in the theory of univalent functions.

Jest osobą czynną społecznie: członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1962 r.), Komitetu Nauk Matematycznych PAN (1987–1989), Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1990 r.), Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (od 1981 r.) oraz NSZZ "Solidarność". Przez 20 lat był prezesem Oddziału Rzeszowskiego PTM, członkiem Zarządu Głównego PTM. W latach 1983–1986 był przedstawicielem Politechniki Rzeszowskiej w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Organizacji i Rozwoju Rady Głównej. Był przewodniczącym Rady Osiedla im. Grota Roweckiego w Rzeszowie, uczestniczył w pracach komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Prace Matematyczne" oraz Zesz. Nauk. Polit. Rzeszowskiej (Redaktor Serii MATEMATYKA, ukazało się 26 tomów). Kierownik grantu KBN-Projekt badawczy Nr 1015/2/91 na temat „Problemy ekstremalne teorii funkcji zmiennej zespolonej" realizowanego w latach 1991–1994  w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej z 10–osobowym zespołem.

Za pracę naukową, organizacyjną i społeczną wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany. Otrzymał dwie nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki  (1979, 1986), Nagrodę Miasta Rzeszowa, tytuł "Zasłużony dla Miasta Rzeszowa" (2016), dwie Nagrody Rektora UMCS (1986), a także 11 nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Posiada wiele odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1992), medal "Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej" (1990), medal "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego" (1986), Medal Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986), Medal 70-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1989) i Medal 50-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (1985). 

Wolny czas poświęca na pracę społeczną, turystykę, pracę na działce oraz na czytanie ciekawych książek.

 

______________________________________________________

1Zdzisław Lewandowski (1929–2011) – polski matematyk, specjalista z zakresu funkcji analitycznych, profesor UMCS w Lublinie. 

 

Źródło:

 1. Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (19652000) (pod red. W. Bonusiaka), Wyd. WSP, Rzeszów 2001, s. 172-173.
 2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 20012006 (pod red. W. Bonusiaka), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 134-135.
 3. Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners Who is Who, Zug, Schweiz, 2007, s. 3633.
 4. Informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
12/12/1939Urodzony(a)Ruda Różaniecka, lubaczowski
1962Ukończenie studiówLublin

Ukończył matematykę na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1962-1966PracaLublin

Pracował na stanowisku asystenta.

1969Uzyskanie stopnia doktoraLublin
1978Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoLublin

Stopień doktora habilitowanego otrzymał na podstawie rozprawy Podporządkowanie i majoryzacja funkcji, wzajemne zależności i uogólnienia tych pojęć.

1974-1978PracaDęblin, rycki

Pełnił funkcję adiunkta w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

1978-1980PracaDęblin, rycki

Pracował na stanowisku docenta w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

1980-1988PracaRzeszów

Docent na Politechnice Rzeszowskiej.

1981-1988PracaRzeszów

Pracował na stanowisku docenta w Uniwersytecie Rzeszowskim.

1988Uzyskanie tytułu profesora

Profesor nauk matematycznych.

1981-1990PracaRzeszów

Dyrektor Instytutu Matematyki i Fizyki.

1981-1991PracaRzeszów

Kierownik Katedry Matematyki.

1988-2006PracaRzeszów

Profesor na Politechnice Rzeszowskiej.

1988-2006PracaRzeszów

Pracował na stanowisku profesora w Uniwersytecie Rzeszowskim.

2009Przejście na emeryturęRzeszów

Nagrody i odznaczenia

Profesor Jan Stankiewicz za swoją działalnośc otrzymał:

 • Nagrodę Ministra SzWiT, dwukrotnie (1979,1986),
 • Złoty Krzyż Zasługi (1982),
 • Odznakę "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego" (1986),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989),
 • Tytuł "Zasłużony dla Miasta Rzeszowa" (2016),
 • Medal "Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej" (1990), 
 • Medal KEN (1992), 
 • dwie Nagrody Rektora UMCS,
 • Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej (11).

Publikacje

A. Artykuły i referaty​

 1. Jan Stankiewicz, Some remarks on functions starlike with respect to symmetric points, Annales UMCS 19(1965), pp. 53-59, (1970).
 2. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, On mutually adjoint close-to-convex functions, Annales UMCS 19(1965), pp. 47- 51, (1970).
 3. Jan Stankiewicz, Some remarks concerning starlike functions,Bull.Acad.Polon. Sci. 17(1970), pp.  143-146.
 4. Jan Stankiewicz, Quelques problemes extremause dans le classes des fonctions a-angulairement etoiles, Annales UMCS 20(1966), pp. 59-75, (1971).
 5. Jan Stankiewicz, On some classes of close-toconvex functions, Annales UMCS 20(1966), pp.77-83 (1971).
 6. Zdzisław Lewandowski , Jan Stankiewicz, On the region of variability of log f'(z)  for some classes of close-to-convex functions, Annales UMCS 20(1966), pp. 45-51 (1971).
 7. Franciszek Bogowski, Franciszek Jabłoński, Jan Stankiewicz, Subordination en domaine et inegalites des modules pour certaines classes des fonctions holomorphes dans le cercle unite, Annales UMCS 20(1966), pp. 23-28, (1971).
 8. Józef Miazga, Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Radii of convexity for some classes of close-to-convex functions, Annales UMCS 20(1966), pp. 53-57, (1971).
 9. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Majorization modulaire des fonctions et inclusion des domaines, Bull. Acad. Polon. Sci. 19(1971), pp. 917-922.
 10. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Les majorantes modulaires etoilees et l inclusion, Bull. Acad. Polon.  Sci.  19(1971), pp. 923-929.
 11. Jan Stankiewicz, On a family of starlike functions, Annales UMCS 22/23/24 (1968/69/70),  pp. 175-181, (1972).
 12. Jan Stankiewicz, Some extremal problems for the class Sa, Annales UMCS 25(1971), pp. 101-107, (1973).
 13. Qasi Ibadur Rahman, Jan Stankiewicz, Differentation inequalities and local valency, Pacific J, Math.54(1974), pp. 165-181.
 14. Jan Stankiewicz, The influence of coefficients on some properties of regular functions, Annales UMCS  27(1973), pp. 99-107, (1975).
 15. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, On angularly accessible univalent functions, Bull. Acad. Polon. Sci. 24(1976) pp. 217-221.
 16. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Modular majorization and inclusion of domains, Ann. Polon. Math. 33(1976), pp. 174-178.
 17. Józef Waniurski, Jan Stankiewicz, Some classes of functions subordinate to linear transformation and their applications, Annales UMCS 28(1974), pp. 85-94, (1976).
 18.  Maria Fait, Jan Stankiewicz, Jadwiga Zygmunt, On some classes of polynomials, Annales UMCS 29(1975), pp. 61-67, (1977).
 19.  Jan Stankiewicz, Podporządkowanie i majoryzacja funkcji, wzajemne zależności i uogólnienia tych pojęć, (Rozprawa habilitacyjna), Uniwersytet Marii Curie - Sklodowskiej, Wydz. Mat. Fiz. Chem, Lublin, 1978, 58 s.
 20. Jan Stankiewicz, Quasisubordination and quasimajorization of analytic functions, Annales UMCS 31(1977), pp. 127- 135, (1979).
 21. Jan Krzyż, Jan Stankiewicz, Quasisubordination and quasismajorization, Annales UMCS 31(1977), pp.71-74, (1979).
 22. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Some remarks on subordination and majorization of functions, Annales UMCS 31(1977), pp.119-126, (1979).
 23. Jerzy Janowski, Jan Stankiewicz, Relative growth of modulus of derivatives for majorized functions, Annales UMCS 32(1978) pp. 51-61, (1980).
 24. Jan Stankiewicz, Subordination and majorization for some classes of holomorphic functions, Annales UMCS 33(1979), pp. 221-232, (1981).
 25. Qasi Ibadur Rahman, Jan Stankiewicz, On the Hadamard products of schlicht functions, Math. Nachrichten 106(1982), pp. 7-16 .
 26. Czesław Burniak, Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, The estimation of coefficvients for some subclasses of spirallike functions, Demonstratio Mathematica 15(1982), pp. 427-441.
 27. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Some classes of regular functions defined by convolution, Lecture Notes in Mathematics 1039(1983), pp. 400-408, Springer-Verlag 1983.
 28. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, A method of variation for functions convex in the direction of imaginary axis, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 14, Mat. z. 1, (1984) pp.5-10.
 29. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Some sufficient condition for univalence, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 14, Mat. z.1(1984), 11-16.
 30. Jan Stankiewicz, O uogólnieniach klas funkcji wzajemnie sprzężonych,Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 16, Math z.2(1984), pp. 29-41.
 31. Jan Stankiewicz, Podporządkowanie i majoryzacja - zastosowania i uogólnienia, Materialy V Konf. Szkol.z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,Łódź 1984, pp.100-112.
 32. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Urszula Stopka, Podporządkowanie a pewne operatory, Materialy V Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź 1984, pp. 113-123.
 33. Jan Stankiewicz, Neighbourhoods of meromorphic functions and Hadamard products, Ann. Polon. Math. 46(1985), pp.317-331.
 34. Stephen Ruscheweyh, Jan Stankiewicz, Subordination under convex univalent functions, Bull. Polish Acad. Sci. Math. 33(1985), pp.499-502.
 35. Jan Stankiewicz, Urszula Stopka, Convex combinations of a-convex functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 18, Mat.z.3 (1985/86), pp.47-55.
 36. Anna Kozdęba, Jan Stankiewicz, On some classes related to close-to-convex functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 33, Mat. z.4 (1986), pp. 25-36.
 37. Ryszard Kowal, Jan Stankiewicz, On p-valent fdunctions with reference to the Bernardi integral operator, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 33,Math. z.4 (1986), pp. 17-24.
 38. Jan Stankiewicz, Barbara Świtoniak, Generalized problems of convexity and starlikeness,  Procedings of the Conference on Complex Analysis and Its Applications, Varna,  1985, pp. 670-675, (Sofia 1986).
 39. Janusz Godula, Jan Stankiewicz, On some property of functions with positive real part in a ring, Demonstratio Mathematica 19(1986), pp. 421-430.
 40. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Sufficient conditions for univalence and for quasiconformal extensions, Bull. Soc. Sci. Lett. de Łódź, vol.XXXVI, 23(1986), Rech. sur les deformations, No. 33, pp. 1-7.
 41. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, On some classes of regular functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 38, Mat. z.6 (1987), pp.43-52.
 42. Stanisława Kanas, Alicja Molęda, Jan Stankiewicz, On some subclasses of the classes of Bazilevic functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 38, Mat. z.6 (1987), pp. 53-86.
 43. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Some applications of the Hadamard convolution in the theory of functions, Ann. UMCS 40(1986), pp. 251 - 265 (1988).
 44. Stanisława Kanas, Jan Stankiewicz, Some remarks on a paper of Thakare and Patil, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 48, Mat. Fiz.z.7, pp. 49-54 (1988).
 45. Anna Kozdęba, Jan Stankiewicz, Convex hulls of some classes of holomorphic functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 48, Mat.Fiz. z. 7, pp. 55-66 (1988).
 46. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Sufficient conditions for univalency and for quasiconformal in a halfplane, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 48, Mat.Fiz. z. 7, pp. 67-76 (1988).
 47. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Convolution of some classes of functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 48, Mat.Fiz. z. 7, pp. 93-101 (1988).
 48. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Sploty Hadamarda i otoczenia funkcji, Materialy IX Konf. Szkol. z Teorii Zag. Ekstremalnych, Łódź - Sielpia, str.191-197 (1988).
 49. Anna Kozdęba, Jan Stankiewicz, O funkcjach bliskich funkcjom Bazylewicza, Materialy IX Konf. Szkol. z Teorii Zag. Ekstremalnych, Łódź - Sielpia, s.147-152 (1988).
 50. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Sufficient conditions for univalency and for quasiconformal exstensions in a halfplane II, Folia Sci.Univ.Techn.Resoviensis 60, Mat.Fiz z.9, Mat. z.8, pp. 5-15 (1989).
 51. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On some classes of functions regular in a halfplane II, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 60, Mat.Fiz .z.9, Mat.z.8, pp.111-123 (1989).
 52. Jan Stankiewicz, Istota matematyki, Życie Szkoly Wyższej Nr.3, s. 15-22 (1990).
 53. Zbigniew Jakubowski, Jan Stankiewicz, On some classes of functions with the special normalizations, Folia Sci. Univ. Techn.Resoviensis 73, Mat.Fiz.z.10, Mat.z.9, pp. 29-48 (1990).
 54. Georgij Dimkov, Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On a classof starlike functions defined in a halfplane, Ann. Polonici Mathematici 55, pp. 81-86 (1991).
 55. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On some classes of functions regular in a halfplane, Bull. Pol. Acad. Sci., Math. 39, pp. 49-56 (1991).
 56. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Some subclasses of k-valent meromorphic functions, Proc. Intern.Confer. New Trends in Geometric Function Theory and Applications, Madras 1990, World Scientific Publishing, pp. 140-145 (1991).
 57. Stanisława Kanas, Jan Stankiewicz, Metrics in Cartesian products,Formalized Mathematices, Vol. 2, No. 2,  pp. 193-197 (1991).
 58. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, Differential subordinations and geometric means, Complex Variables 1995 Vol.18, pp. 1-9  (1991).
 59. Anna Kozdęba, Jan Stankiewicz, Generalized subordination and majorization for special classes of functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 85, Mat.Fiz. z.12, Mat.z.10, pp. 83-89 (1991).
 60. Renata Jurasińska, Jan Stankiewicz, Special subclasses of Caratheodory functions and their applications, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 85, Mat.Fiz. z.12, Mat.z.10, pp. 37-45 (1991).
 61. Adam Lecko, Jan Stankiewicz, Some sufficient conditions for univalence,Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 101, Mat. Fiz. z.14, Mat.z.11, pp. 33-38 (1992).
 62. Jan Stankiewicz, Geometric properties of functions regular in a halfplane,  Current Topics in Analytic Function Theory, World Scientifing Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore  1992, pp.349-362 (1992).
 63. Jan Stankiewicz, Special subclasses of Caratheodory functions and their applications, Complex Analysis and Generalized Functions, Fifth Intern, Confer. on Complex Analysis   and Applications with Symposium on Generalized Functions, September 15-21, 1991, Varna, Edited by Bulgarian Academy of Science, 1993.
 64. Jan Stankiewicz, Lucyna Trojnar-Spelina, Some parametric family of functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 101, Mat.Fiz. z.14, Mat.z.11, pp. 45-54 (1992).
 65. Janusz Sokół, Jan Stankiewicz, Hadamard products of convex and starlike functions of order a, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 103, Mat.Fiz. z.16, Mat.z.12, pp.11-16 (1992).
 66. Jan Stankiewicz, Agnieszka Wiśniowska, On geometric interpretation for some subclass of univwalent functions, Folia Sci.Univ.Techn.Resoviensis 103, Mat.Fiz. z.16,Mat.z.12, pp. 11-16 (1992).
 67. Jan Stankiewicz, Geometric interpretation of some subclasses of univalent functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 121, Mat. Fiz. z.18, Mat.z.14, pp. 43-49 (1993).
 68. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, Differential subordination connected with geometric means, Materialy Konferencyjne Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Rzeszów, 6-10 IX 1993, pp.78-83.
 69. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Interpretacja wewnętrzna i zewnętrzna funkcji  a-- kątowo gwiaździstych i ich uogólnień, Materialy Konferencyjne Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Rzesów, 6-10 IX 1993, pp. 78-83.
 70. Jan Stankiewicz, Some properties of functions regular in a halfplane,Ber. Univ. Jyvaskyla Math. Inst. 55 (1993), pp. 177-182.
 71. Jan Stankiewicz, Subordination, convolution and some subclasses of regular functions, MATHEMATICA (Cluj-Napoka) T.36(59) Nr 2, 1994, pp. 239 - 244.
 72. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Interpretacja geometryczna wewnętrzna funkcji  a - kątowo gwiaździstych i ich uogólnień, Materialy XV Konferencji Szkoleniowej   z Analizy i Geometrii Zespolonej, Łódź - Bronisławów, s. 75-78 (1994).
 73. Jan Stankiewicz, Lucyna Trojnar-Spelina, Some operator properties of the special classes of functions with negative coefficients, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 127, Mat.z.1, pp. 63-72 (1994 r.).
 74. Jacek Dziok, Jan Stankiewicz, The radius of starlikeness for certain classes of meromorphic multivalent functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 129, Mat.z.16, pp.33-38 (1994).
 75. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Convexity of some functions defined by an integral operator, Workshop on Transform Methods and Special Functions, Sofia 94, Proceedings of International Workshop,12-17 August 1994, pp. 335-343, 1995.
 76. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On some classes of functions regular in a halfplane, Ann. UMCS 48 (1994), pp. 162-168, 1995.
 77. Adam Lecko, Jan Stankiewicz, An internal geometric characterization of some subclasses of starlike functions, XVI Rolf Nevanlinna Colloquium, University of Joensuu, Finland, 1-5 August 1995, Walter de Gruyter & Co., Berlin - New York 1996, pp. 231-238, 1996.
 78. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, Differential Subordinations and Geometric Means, Complex Variables, vol. 28, pp. 201-209, 1996.
 79. Janusz Sokół, Jan  Stankiewicz, Radius of convexity of some subclass of strongly starlike functions, Folia Sci. Univ.Techn. Resoviensis 147, Mat. z.19, pp.101-106, 1996.
 80. Jan Stankiewicz, Functions of  two complex variables, Folia Sci. Univ. Resoviensis 147, Mat.z.19.  pp. 107-116, 1996.
 81. Jan Stankiewicz, Agnieszka Wiśniowska, Starlike functions associate with some parabola,  Folia Sci. Univ. Techn.Resoviensis 147, Mat.z.19, pp.117-126, 1996.
 82. Jacek Dziok, Jan Stankiewicz, The order of starlikeness of the p-valenta-convex functions, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 147, Mat. z.19, pp. 5-12, 1996.
 83. Ewald Paprocki, Jan Stankiewicz, Anetta Szynal, Convolution and some special angularly domains, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 154, Mat.z.20, pp. 95-107, 1996.
 84. J.Patel, S.Rout, J.Stankiewicz, Certain subclasses of analytic functions with negative coefficients, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 154, Mat. z.20, pp. 131-140.
 85. Jan Stankiewicz, O klasach funkcji podporządkowanych homografii (1+zn)/(1-zn), Materiały IV Środowiskowej Konferencji Matematycznej,Rzeszów – Czudec 1997, s. 113-118, 1997.
 86. Jacek Dziok, Jan Stankiewicz, On a class of p-valent analytic functions with fixed argument of coefficients defined by fractional calculus, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis Nr 154, Mat. z. 21,   pp. 19 – 35, 1997.
 87. Stanisława Kanas, Jan Stankiewicz, Arithmetic means with reference to convexity condition, Bull. Soc. Sci. Lett., Łódź, Vol.47(1997), Rech. Sur les de formations vol.24, pp. 73-82, 1998.
 88. Jan Stankiewicz, Convolution in the theory of univalent functions,Proceedings of theSecond Int. Workshop, TransformMethods and Special Functions, Varna'96,   pp. 466 – 472, 1998.
 89. Krzysztof Piejko, Jan Stankiw\ewicz, Convolution of functions which take values in some special angularly domains of complex plane, Folia Sci.Univ. Techn. Resoviensis 170, Mat. z.22, pp. 131-138, 1998.
 90. Stanisława Kanas, Jan Stankiewicz, Univalence of confluent hypergeometric functions, Ann. UMCS, Vol.52, No 1(1998), pp. 51-56, 1998.
 91. Jan Stankiewicz, Wprowadzenie w teorię liczb zespolonych i równań algebraicznych, Proceedings Seminarium z zagadnień nieliniowych w matematyce i fizyce, Biuletyn Naukowy Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Vol. 1, pp. 147-156, 1998.
 92. Jan Stankiewicz, Wybrane kierunki badań w terii funkcji zespolonych jednolistnych i pokrewnych, Proceedings V Środowiskowej Konferencji Matematycznej, Rzeszów – Lublin – Lesko 1998, s. 251-267, 1999.
 93. Krzysztof Piejko, Jan Stankiewicz, Sploty funkcji a pewne obszary płaszczyzny, Materiały V Środowiskowej Konferencji Matematycznej,Rzeszów – Lublin – Lesko 1998, s.121-126, 1999.
 94. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On convex mappings of the unit disc onto disjoining domains, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 175, Mat. z.23(1999), pp. 21-27.
 95. Jan Stankiewicz, Zdzisław Lewandowski – biography and scientific work,Ann. UMCS, Vol. LIV (2000).
 96. Jan Stankiewicz, O odwzorowaniach wypuklych koła jednostkowego na obszary rozłączne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria Matematyczno-Przyrodnicza, Matematyka 1, Zeszyt 1/2001, s. 158-167.
 97. Krzysztof Piejko, Jan Stankiewicz, Sploty funkcji o dowolnych normalizacjach, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 190, Mat. z.25 (2001), pp. 175-182.
 98. J. Patel, Poulasti Sahoo, Jan Stankiewicz, On the subclasses of functions connected with some linear operators, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 190, Mat. z.25 (2001), pp. 151-165.
 99.  Krzysztof Piejko, Jan Stankiewicz, Convolution of functions with free normalization, Demonstratio Mathematica Vol. XXXIV, No 1(2001), pp. 69-76
 100. Jan Stankiewicz, Anna Szpila, On some subclasses of starlike meromorphic functions with fixed points, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 199, Mat. z.26 (2002), pp.141-154.
 101. Renata Jurasińska, Jan Stankiewicz, Coefficients in some classes defined by subordination to multivalent majorants, Ann. Polon. Math.80(2003), pp. 163-170.
 102. Krzysztof Piejko, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz, On some problem of the convolution of bounded functions ,Nord Holland Mathematics Studies NR 197, (2004), pp. 229-238.
 103. Jan Stankiewicz, Anna Szpila, Some application of the Golusin variation on the starlike functions with respect to M-symmetric points, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 212 Mat. z.27 (2004), pp. 61-68.
 104. Krzysztof Piejko, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz, Hadamard product of functions subordinated to homography, Folia Sci. Univ. Techn. Resoviensis 212 Mat. z.27 (2004), pp.49-59.
 105. Huseyin Irmak, Krzysztof Piejko, Jan Stankiewicz, A note involwing p-valently Bazilevic functions,  International Journal of Mathematics and Mathematical Science, 2005;7 (2005), 1149 – 1153.
 106. Krzysztof Piejko, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz, On a convolution conjecture of bounded functions  Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics Volume 6, Issue 2, Article 34, 2005, pp 1-16.
 107. Huseyin Irmak, Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, On multivalently analytic and multivalentlt meromorphic functions, Journal of Mathematics and Applications, Nr 28 (2006), pp 75-84.

B. Referaty, komunikaty i postery.

 1. Jan Stankiewicz, On a family of starlike functions, Proc.of the Conf. on Analytic Functions, Lublin,   23-29.08.1970, p. 22.
 2. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Modular majorization and inclusion of domains, Conference on Analytic Functions, Kraków 4-11. 08.1974, Abstract, pp. 31-32.
 3. Jan Stankiewicz, Quasisubordination and quasimajorization,Conf. on Analytic Functions, Kozubnik 18-26. 04.1979, Abstract, p. 49.
 4. Jan Stankiewicz, O splotach Hadamarda i otoczeniach funkcji holomorficznych, III Konf. Szkol. z Teorii Zag. Ekstremalnych, Burzenin 1982 r., Streszczenia, s. 7-8.
 5. Jan Stankiewicz, Some classes of regular functions defined by convolution, Conf. on Analytic Fonctions, Błażejewko 19-27, 08, 1982, Abstract, p. 48.
 6. Jan Stankiewicz, Subordination, Problems in the theory of functions of one complex variable, Conf. on Analytic Functions, Błażejewko 19-27.08.1982, Lecture Notes in Math.1039(1983), p. 464.
 7. Jan Stankiewicz, Neighbourhoods of meromorphic functions, International Congress of Mathematician, ICM-Warszawa 1982 (1983), Short Communications (Abstracts) V, Section 7, Complex Analysis, p.27.
 8. Jan Stankiewicz, O uogólnieniach klas funkcji wzajemnie sprzę- żonych,Sem. Nauk. - Szkol. Ekstremalne Problemy Analizy Matematycznej, Rzeszów, 15-20. 09. 1983.
 9. Jan Stankiewicz, Seminarium problemowe, Sem. Nauk. - Szkol. Ekstremalne Problemy Analizy Matematycznej, Rzeszów, 15-20, 09,1983, Folia Sci. Uniw. Techn. Resoviensis 16, Mat. z. 2,  s. 183-184.
 10. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Univalence conditions and conditions for quasiconformal extensions, Conf. on Complex Analysis  and its Applications to Partial Diff. Equations, Halle 1984, Abstracts, pp. 44-47.
 11. Jan Stankiewicz, Urszula Stopka, Convex combinations of alpha - convex functions, International Conf. on Comlex Anal. and Appl. Varna, May 5-11, 1985, Summaries, p.162.
 12. Jan Stankiewicz, Barbara Świtoniak, Generalized problems of convexity and starlikeness,International Conf. on Comlex Anal. and Appl. Varna,May 5-11, 1985, Summaries, p. 163.
 13. Jan Stankiewicz, Some open problems on holomorphic functions of one variable, Proc. of Seminar on Deformation, Łódź - Warsaw 1982/84, Lecture Notes in Math. 1165 (1985) pp. 281-282.
 14. Jan  Stankiewicz,  Warunki  wystarczające  jednolistności   z wykorzystaniem Schwarzianu, VII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź – Sielpia, Luty 1986, Materiały, s. 144-147.
 15. Jan Stankiewicz, Urszula Stopka, Kombinacja wypukła funkcji -wyukłych, VII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź – Sielpia, Luty 1986, Materiały, s. 148-149.
 16. Jan Stankiewicz, Sploty a podporządkowanie funkcjom wypukłym, VII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź - Sielpia, Luty 1986, Materiały, s. 140-143.
 17. Wojciech Siemaszko, Jan Stankiewicz, Rational interpolation problem for the set of functions, Intern. Conf. on Rational Approximation, Łańcut, 1985, Abstracts,  p. 23.
 18. Jan Stankiewicz, Sploty a podporządkowanie,Konf.Nauk.Matemat.Boguchwała 1985, Matematyka, WSP Rzeszów, 1986, s. 25-29.
 19. Anna Kozdęba, Jan Stankiewicz, O pewnych klasach funkcji związanych z klasą fubkcji prawie wypukłych, Konf. Nauk. Matematyków, Boguchwała 1985, Matematyka, WSP Rzeszów, 1986, s. 22-25.
 20. Jan Stankiewicz, Otoczenie funkcji i sploty Hadamarda, Zjazd Naukowy PTM, Kielce  9-13, 09, 1985.
 21. Ryszard Kowal, Jan Stankiewicz, Some integral operators which preserve a subclass of spirallike functions, IX Conf. on Analytic Functions, Lublin 1986, Abstracts, pp.43-44.
 22. Anna Kozdęba, Jan Stankiewicz, On some classes of functions related to close-to-convex functions, IX Conf. on Analytic Functions, Lublin 1986, Abstracts, pp. 45-46.
 23. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Some applications of the convolution in the theory of functions, IX Conf. on Analytic Functions, Lublin 1986, Abstracts, pp. 87-88.
 24. Ryszard Kowal, Jan Stankiewicz, O operatorze Bernardiego dla funkcji p-listnych, IX Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź - Sielpia, Luty 1988, Materiały s. 144-146.
 25. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, O pewnych klasach funkcji regularnych, IX Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstr. Łódź – Sielpia, Luty 1988, Materiały, s. 113-114.
 26. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Zastosowania splotów w teorii funkcji, IX Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź - Sielpia ,Luty 1988, Materiały, s. 198-200.
 27. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, On some classes of regular functions, Int. Conf. on Complex Analysis and Applications, Varna 1987, Summaries  p. 34.
 28. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Convolution and subordination in the theory of functions, Int. Conf. on Complex Analysis and Applications, Varna, 1987, Summaries  p. 82.
 29. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Some conditions for univalence, Int. Conf. on Complex Analysis and Applications, Varna, 1987, Summaries, p. 45.
 30. Jan Stankiewicz, Uwagi o pracy Thakare i  Patil’ a,  Konferencja Naukowa Matematyków, WSP Kielce, Sielpia 1987.               
 31. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Sploty pewnych klas funkcji, IX Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź – Sielpia, 17-23 Stycznia 1988.
 32. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Warunki wystarczające jednolistności i quasikonforemnego rozszerzenia funkcji określonych w półpłaszczyźnie, IX Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych,  Łódź – Sielpia, 17-23 Stycznia 1988.
 33. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Podporządkowanie w półpłaszczyźnie,XI Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź - Sielpia ,16-19 Stycznia 1990.
 34. Georgij Dikov, Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On a class of starlike functions defined in a halfplane, X Konferencja Funkcji Analitycznych, Szczyrk,  Kwiecień 1990.
 35. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Some subclasses of k-valent meromorphic functions,  Intern. Conf. on Nev Trends in Geometric Function Theory and Applications, Madras, July 26-29, 1990.
 36. Jan Stankiewicz, Convolution and subordination for some classes of regular functions,  Intern. Conf. on Nev Trends in Geometric Function Theory and Applications, Madras, July 26-29, 1990.
 37. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Pewne podklasy funkcji meromorficznych p-listnych, XII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź-Bronisławów, 15-18 Stycznia 1991.
 38. Jan Stankiewicz, Special subclasses of Caratheodory functions and their applications,  Intern. Conf. on Complex Analysis and Applications, Varna, 1991 (summ. p. 57) .
 39. Zdzisław Lewandowski, Jan Stankiewicz, Andrzej Wesołowski, Uwagi opewnym warunku jednolistności i quasikonforemnym przedłużeniu, XII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź-Bronisławów, 15-18 Stycznia 1991.
 40. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, Podporądkowanie różniczkowe związane ze średnią geometryczną, XII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź - Bronisławów, 15-18 Stycznia 1991.
 41. Jan Stankiewicz, Kilka słów o konferencji w Madras, XII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź - Bronisławów, 15-18 Stycznia 1991.
 42. Jan Stankiewicz, Kształcenie matematyczne studentów uczelni technicznych, cele i środki, IV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, Rzeszów - Łańcut, 12-14 Czerwiec 1991.
 43. Stanisław Habrat, Wojciech Siemaszko, Jan Stankiewicz, Mariusz Startek,Wspomaganie komputerowe dydaktyki matematyki,  IV Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, Rzeszów - Łańcut, 12-14 Czerwiec 1991.
 44. Jan Stankiewicz, Lucyna Trojnar-Spelina, O pewnej rodzinie klas funkcji analitycznych, XIII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź - Bronisławów, 13-17 Stycznia 1992.
 45. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, O interpretacji geometrycznej wewnętrznej funkcji - kątowo gwiaździstych, XIII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź - Bronisławów, 13-17 Stycznia 1992.
 46. Renata Jurasinska, Jan Stankiewicz, Funkcje podporządkowane homografii (1+zn)/(1-zn) i ich zastosowania, XIII Konf. Szkol. z Teorii Zagadnień Ekstremalnych, Łódź - Bronisławów, 13-17 Stycznia 1992.                                                      
 47. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, On some classes of functions regular in a halfplane, Europenian Congres of Mathematician, Paris, July 6-10, 1992.
 48. Jan Stankiewicz, Some properties of functions regular in a halfplane,Fourth Finnish-Polish Summer School in Complex Analysis, Finnland, Jyvaskyla, August 17-20, 1992.
 49. Jan Stankiewicz, On functions regular in a halfplane, Semestr Analizy Zespolonej, Minisemestr II Funkcje Analityczne Jednej Zmiennej Zespolonej,Centrum Banacha, 19-30 X 1992. 
 50. Jan Stankiewicz, On geometric interpretations for some subclasses of univalent functions, Semestr Analizy Zespolonej, Minisemestr II Funkcje Analityczne Jednej Zmiennej Zespolonej, Centrum Banacha, 19-30 X 1992. 
 51. Jan Stankiewicz, Przegląd rezultatów z analizy zespolonej uzyskanych w Rzeszowie, I Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Jawor, 12-13 Grudnia 1992.
 52. Jan Stankiewicz, Lucyna Trojnar - Spelina, O pewnych rodzinach funkcji z parametrem,  I Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Jawor, 12-13 Grudnia 1992.
 53. Jan Stankiewicz, Subordination, convolution and some subclasses of regular functions, Intern. Conf. on Complex Analysis, Romania, Timisoara, August 20-27, 1993.
 54. Jan Stankiewicz, Trudności z realizacją programu nauczania matematyki w uczelniach technicznych, VII Konf. Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, Kraków-Kamienna, 14-17 Czerwca 1993.                                         
 55. Jan Stankiewicz, Sploty Hadamarda i otoczenia funkcji, II Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Jawor, 11-12 Grudnia  1993.
 56. Jan Stankiewicz, Podstawowe własności odwzorowań harmonicznych, II Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Jawor, 11-12 Grudnia 1993.
 57. Jan Stankiewicz, Special subclasses of functions regular in a halfplane, Workshop on Complex Analysis, Lublin, June 8-9, 1994 (Abstract, p. 8).
 58. Jan Stankiewicz, Extremal problems for some classes of functions related to close to convex functions, XI Conf. on Analytic Functions, Rynia, 13-19 June 1994 (Abstract pp. 63-64). 
 59. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Some properties of integral transformation of certain classes of univalent functions, XI Conf. on Analytic Functions, Rynia, 13-19 June 1994 (Abstracts, p. 80).     
 60. Jan Stankiewicz, Special classes of functions with positive real part and related classes, International Congres of Mathematicians, Zürich, 3-11 August 1994 (Abstracts, p.110).                                                       
 61. Stanisława Kanas, Adam Lecko, Jan Stankiewicz, Differential subordination and geometric means, Workshop on Transform Methods and Special Functions, Sofia, 12- 17 August 1994 (Abstracts, p.15).                                 
 62. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Some properties of integral transformation of certain classes of univalent functions,Workshop on Transform Methods and Special Functions, Sofia, 12-17 August 1994 (Abstracts, p. 47), 1994.
 63. Adam Lecko, Jan Stankiewicz, An internal geometric characterization of subclasses of starlike functions, XVI Rolf Newanlinna Colloquium,Joensuu, 1995.
 64. Jan Stankiewicz, Some operator properties for the special of functions with negative coefficients, Workshop on Conformal Geometry, Univ. of Helsinki, Helsinki, 1995.                                                         
 65. Jan Stankiewicz, Convolution and some special angularly domains, The Fifth Finnish - Polish - Ukrainian Summer School in Complex Analysis, Lublin, Poland, 1996.
 66. Stanisława Kanas, Jan Stankiewicz, Arithmetic means with reference to convexity conditions, The Fifth Finnish - Polish - Ukrainian Summer School in Complex Analysis, Lublin, Poland, 1996.                     
 67. Jan Stankiewicz, Convolution in the theory of univalent functions, Second Inter. Workshop on Transform Methods and Special Functions, Varna, Bulgaria, 1996.                            
 68. Jan Stankiewicz, Sploty a podporządkowanie dla pewnych rodzin funkcji zmiennej zespolonej, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Szczecin, Poland, 1996.
 69. Jan Stankiewicz, Subordination and convolution in the theory of complex functions, Conferenze di Matematica Pura ed Applicata, Universita Degli Studi di Padova, Padova, 1997.
 70. Jan Stankiewicz, O klasach funkcji podporządkowanych homografii (1+Azn)/(1-Bzn),  Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Zielona Góra, Poland, 1997.
 71. Jan Stankiewicz, Zagadnienia optymalizacji współczynników pewnych klas funkcji holomorficznych, XXVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Kościelisko, Poland, 1997.
 72. Jan Stankiewicz, O klasach funkcji podporządkowanych  homografii (1+zn)/(1-zn), IV  Środowiskowa   Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Czudec , Poland, 1997.
 73. Jan Stankiewicz, Treści nauczania a liczba godzin przeznaczonych na matematykę, VIII Ogólnopolska Konf. Nauczania Matematyki w Wyższych Uczelniach Techn.,  Kazimierz Dolny, s.12, 1998.
 74. Antoni Pardała, Jan Stankiewicz, Pewne tendencje i problemy dydaktyczne w nauczaniu matematyki na studiach politechnicznych (na przykładzie Politechniki Rzeszowskiej), VIII Ogólnopolska Konf. Nauczania Matematyki w Wyższych Uczelniach Techn.,  Kazimierz Dolny, s.10, 1998.
 75. Jan Stankiewicz, Some problems concerning subordination and convolution of complex functions, Ninth International Colloquium on Differential Equations, Plovdiv, Bulgaria, August 18-23, 1998, p.182, 1998.
 76. Jan Stankiewicz, Renata Jurasińska,  The classes of functions defined by subordination to some multivalent functions, XII Conference on Analytic Functions, Lublin, August 30 - September 4, 1998, s. 39,  1998.
 77. Jan Stankiewicz, Oszacowania współczynników w pewnej klasie funkcji ograniczonych, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Olsztyn, wrzesień 1998, s.35.                                                             
 78. Jan Stankiewicz, Wprowadzenie w teorię liczb zespolonych i równań algebraicznych, Seminarium z zagadnień nieliniowych w matematyce i fizyce, Chełm 14-15.09.1998.                                                                       
 79. Jan Stankiewicz, Nowe kierunki badań w teorii funkcji zespolonych, V Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów- Lublin- Lesko, 1998, s. 5.
 80. Krzysztof Piejko, Jan Stankiewicz, Splot funkcji  i pewne obszary płaszczyzny zespolonej, V Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów- Lublin- Lesko, 1998, s. 47.                                                                                       
 81. Jan Stankiewicz, Czynny udział w Konferencji „Matura z matematyki a egzaminy wstępne na uczelnie”, Kraków 15-17 grudnia 1998. (Praca w grupie IV na temat „Wykaz działań, które powinny być podjęte w związku z wprowadzeniem matematyki do grupy przedmiotów obowiązkowych na maturze”),1998.
 82. JanStankiewicz, O odwzorowaniach konforemnych koła jednostkowego na obszary rozłączne, VI Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów – Lublin – Krynica 10-14 Listopada 1999.
 83. Jan Stankiewicz, On convex mappings of the unit disc onto disjoining domains, International Conference on Complex Analysis and Related Topics.The VIII-th Romanian Finnish Seminar, Iassy – Rumunia, 23-27. 08. 1999.
 84. Jan Stankiewicz, O odwzorowaniach konforemnych koła jednostkowego na obszary rozłączne, VI Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów – Lublin – Krynica, 10-14.11.1999.
 85. Jan Stankiewicz, Współczesne programy nauczania matematyki na studiach technicznych, IX Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Wyższych Uczelniach Technicznych, 03-05.04.2000, Kazimierz Dolny.
 86. Jan Stankiewicz, Problemy ekstremalne związane z pewnymi obszarami wzajemnie rozłącznymi, VII Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów -–Lublin – Iwonicz Zdrój, 8-12.11.2000.
 87. Jan Stankiewicz, On convex nonoverlapping domains in a complex plane, Seminar on Applied Algebraic Functions and Eigenfunctions, Będlewo (koło Poznania), 23-30.08.2000.
 88. Jan Stankiewicz, Convolution and special domains, International Congress on Computational and Applied Mathematics, 17-21.07.2000, Leuven, Belgia.
 89. Jan Stankiewicz, Convolution and special domains of the complex plane, Japanese-Korean-Polish Symposium on Univalent Functions and Their Applications, 24-25.11.2000, Tokyo, Japonia.
 90. Jan Stankiewicz, On a historical story of science, 29.11.2000, Tokyo, Japonia.
 91. Jan Stankiewicz, On convex mapping onto disjoining domains, International Conference on Analysis and Its Applications, 6-9.12. 2000, Madras (Chennai), Indie.
 92. Jan Stankiewicz, Podporządkowanie i pewne jego uogólnienia w teorii funkcji zespolonych, 10.11.2001, VIII Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Lublin - Żegiestów Zdrój.
 93. Jan Stankiewicz, Convolution of some bounded domains,The International Conference on Functional Analysis and Applications dedicated to the 110th anniversary of Stefan Banach,  Lwów, Ukraina, Maj 2002.
 94. Jan Stankiewicz, Zagadnienia ekstremalne a podporządkowania i sploty, IX Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów - Lublin – Korytnica, czerwiec 2002.
 95. J. Stankiewicz, Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura, XI Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Chełm 2005.
 96. J. Stankiewicz, Ocena poziomu przygotowania matematycznego  uczniów szkół średnich do studiów technicznych, Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, „Matematyka bez rutyny”, Rzeszów, 19 listopad 2005.

C. Skrypty i monografie

 1. Podporządkowanie i majoryzacja funkcji, wzajemne zależności i uogólnienia tych pojęć, UMCS Lublin 1978 (58 s.)
 2. Some extremal methods in the theory of univalent functions, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, 1986 ( 125  s.)
 3. Jan Stankiewicz, Aleksander Śnieżek, Paweł Tęcza, Zbiór Zadań z Matematyki dla Kandydatów na Politechnikę Rzeszowską, Politechnika Rzeszowska, wydanie  I(1985), II(1988), III(1990), IV(1991), V(1994) (540 s.)
 4. Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Stanisław Habrat, Matematyka dla Wyższych Szkół Technicznych, Cz.I, Politechnika Rzeszowska, Wydanie I(1988), II(1990),III(1993)  (355 s.).
 5. Władysław Grzebyk, Jan Stankiewicz, Zofia Stankiewicz, Materiały przygotowawcze dla kandydatów na studia wyższe - Matematyka, Politechnika Rzeszowska 1988 (57 s.).
 6. Matematyka, kurs przygotowawczy dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, praca zbiorowa pod redakcją Jana Stankiewicza (304 s.).
 7. Jan Stankiewicz, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Politechnika Rzeszowska, 1998 ( 118  s.).
 8. Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Algebra z geometrią, Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000 ( 260 s.).
 9. Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej,  Teoria, przykłady, zadania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000 (149 s.).
 10. Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Teoria,  przykłady, zadania,Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,  2002 (314 s.).
 11. Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek, Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych Teoria,  przykłady, zadania,Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,  2005 (263 s.).

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar przy współpracy z Janem Stankiewiczem

Doktoranci

1. Barbara Świtoniak: O uogólnionych problemach gwiaździstości i wypukłości w pewnych klasach funkcji holomorficznych i jednolistnych, Inst. Mat. PŁ , 1983
2. Stanisława Kanas: Podporządkowania różniczkowe i klasy funkcji analitycznych związane z tymi podporządkowaniami.Wydz. Mat. Fiz, Uniw. Łódzki , 1993
3. Adam Lecko: Pewne podklasy funkcji prawie wypukłych -uogólnienie warunków wypukłości w ustalonym kierunku.Wydz. Mat.-Fiz. Uniw. Łódzkiego , 1993
4. Jacek Dziok: Zagadnienie gwiaździstości i klasy funkcji z ustalonym argumentem współczynników Wydz. Mat.-Fiz. Uniw. Łódzki , 1995
5. Lucyna Trojnar-Spelina: Klasy funkcji z ujemnymi współczynnikami zdefiniowane za pomocą uogólnionej pochodnej dowolnego rzędu Wydz.Mat.UŁ , 1999
6. Agnieszka Wiśniowska: Obszary ograniczone stożkowymi o podklasy funkcji gwiaździstych. Wydz. Mat. Uniw. Łódzki , 1999
7. Renata Jurasińska: Klasy funkcji definiowane przez podporządkowanie funkcjom wielolistnym Wydz. Fizyki Tech., Inf. i Mat. Stosowanej, PŁ , 2002
8. Anna Szpila: Pewne podklasy funkcji gwiaździstych,Wydz. Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka , 2002
9. Krzysztof Piejko: Sploty pewnych klas funkcji,Wydz. Mat- Fiz. UMCS Lublin , 2003
10. Joanna Kowalczyk: Nieliniowe podporządkowania różniczkowe pierwszego i drugiego rzędu, Wydz. Fizyki Tech., Inf. i Mat. Stosowanej PŁ , 2005
11. Urszula Bednarz: Stabilność splotów w pewnych podklasach funkcji analitycznych, Wydz. Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej,PŁ , 2005
12. Maria Szapiel: Podporządkowanie w klasie funkcji typowo rzeczywistych,Wydz. Mat. Fiz. Chem. Uniw. Łódzkiego , 1982
13. Janusz Sokół: Klasy funkcji gwiaździstych względem pewnych układów punktów Wydz. Mat.-Fiz. Uniw. Łódzki , 1995