Zaawansowane opcje szukania...

Józef Tabor

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 07/12/1940

Miejsce urodzenia: Żarówka

Powiat: mielecki

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne.

 

Urodził się 7 grudnia 1940 r. w miejscowości Żarówka w powiecie mieleckim w województwie rzeszowskim (obecnie podkarpackim) w rodzinie chłopskiej Stanisława i Anny z domu Bajor. W latach 1960–1964 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1970 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy Struktura ogólnej postaci obiektu geometrycznego abstrakcyjnego na grupoidzie topologicznym Brandta, której promotorem był prof. Zenon M o s z n e r1 z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Habilitował się w 1977 r. tamże na podstawie rozprawy Algebraic objects over a small category. Tytuł profesora nauk matematycznych uzyskał w 1991 r.

Po studiach rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela akademickiego w WSP w Krakowie: asystent (1964–1971), adiunkt (1971–1976), docent (1976–1981). W latach 1981–1983 pracował jako profesor na Uniwersytecie w Bagdadzie (Irak). Był prodziekanem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego (1976–1978), prorektorem (1978–1981), profesorem WSP w Krakowie (1981–1983), docentem (1983–1990), dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego (1984–1987), dyrektorem Instytutu Matematyki (1987–1990), profesorem  nadzwyczajnym (1990–1995). Był negocjatorem porozumienia ze strajkującymi studentami z WSP w Krakowie na przełomie lat 1980–1981. Z rzeszowskim ośrodkiem naukowym jest związany od 1977 r. Początkowo prowadził zajęcia ze studentami matematyki WSP w Rzeszowie, dojeżdżając z Krakowa. W 1995 r. przeprowadził się do Rzeszowa na stałe i odtąd pracował na WSP w Rzeszowie (od 2001 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim) na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Instytutu Matematyki (1999–2006) oraz dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (2007–2012). W latach 1997–2003 był profesorem w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, a od 2004 do 2007 profesorem w Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Od roku 2000 do 2012 był członkiem Senatu oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Decentralizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Specjalizuje się w zakresie równań funkcyjnych; do połowy lat 80. głównie równanie translacji i jego zastosowania (w tym teoria obiektów geometrycznych); od połowy lat 80. głównie teoria stabilności równań funkcyjnych. Jest autorem 84 publikacji naukowych, promotorem 6 zakończonych przewodów doktorskich, ponad 400 prac magisterskich z matematyki, recenzentem 6 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej. Uczestniczył w ponad 30 międzynarodowych konferencjach z równań funkcyjnych. Jest recenzentem renomowanych czasopism naukowych. Był przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych dwóch międzynarodowych konferencji  „Convexity and Applications" oraz „1st International Symposium on Functional Equations" zorganizowanych odpowiednio w Iwoniczu Zdroju w 2010 r. i w Rzeszowie w 2013 r.

Był redaktorem naukowym „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego WSP w Krakowie“ oraz współredaktorem  „Stability of mappings of Hyers-Ulam type“ (Hadronic Press Inc., 1994).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz członkiem Jury Konkursu im. Marka Kuczmy (od 1998 r.).  

Za osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej był honorowany różnymi nagrodami i wysokimi odznaczeniami, w tym: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985), Złoty Krzyż Zasługi (1986), Nagroda Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualna III st. (1971), zespołowa III st. (1975), indywidualna III st. (1979). 

Oprócz matematyki interesuje się działką i historią.

 

_______________________________________________

1Zenon Moszner (1930–) – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wybitny specjalista w zakresie równań  funkcyjnych i dydaktyki matematyki.

 

Źródło:

 1. Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1965–2000) (pod red. W. Bonusiaka), Wyd. WSP, Rzeszów 2001, s. 170-171.
 2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001–2006 (pod red. W. Bonusiaka), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 144.
 3. Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners Who is Who, Zug, Schweiz, 2007, s. 3545-3546.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
07/12/1940Urodzony(a)Żarówka, mielecki
1970Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Uniwersytet Jagielloński.

1977Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKraków

Uniwersytet Jagielloński.

1976-1978PracaKraków

Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego WSP.

1978-1981PracaKraków

Pełnił funkcję prorektora WSP.

1981PracaBagdad, Irak

Wykładowca na Uniwersytecie.

1984-1987PracaKraków

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego WSP.

1987-1990PracaKraków

Dyrektor Instytutu Matematyki WSP w Krakowie.

1991Uzyskanie tytułu profesora

Uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych.

1990-1995PracaKraków

Pełnił obowiązki profesora nadzwyczajnego WSP w Krakowie.

1995PracaRzeszów

Przeniósł się do Rzeszowa, by objąć stanowisko profesora zwyczajnego na rzeszowskim WSP.

1998Praca

Członek Jury Konkursu im. Marka Kuczmy.

1995-2000PracaRzeszów

Dyrektor Instytutu Matematyki.

1999-2000PracaZamość

Dyrektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

2000Praca

Członek Senatu, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Decentralizacji.

1999-2006PracaRzeszów

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki WSP w Rzeszowie (od 2001 Uniwersytetu  Rzeszowskiego).

2007-2012PracaRzeszów

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR w Rzeszowie.

Nagrody i odznaczenia

Profesor Józef Tabor za swoją działalność otrzymał:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985),
 • Złoty Krzyż  Zasługi (1986),
 • Nagrodę MNSzWiT indywidualną III stopnia (1971), 
 • Nagrodę MNSzWiT Zespołową III stopnia (1975), 
 • Nagrodę MNSzWiT indywidualną III stopnia (1979).

Publikacje

A. Publikacje naukowe

 1. Sur la notion du biscalare, Ann. Polon. Math. 19 (1967), 323-330 [wspólnie z Z. Mosznerem].
 2. Jednoznaczna orientowalność grup, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 5 (1968), 103-108.
 3. Rozwiązanie równania translacji na grupoidach Brandta i Ehresmanna oraz rozkłady niezmiennicze tych grupoidów, Politechnika Wrocławska, Prace Nauk. Inst. Mat. i Fiz. Teoret. 2 (1969), 43-46.
 4. Struktura ogólnego rozwiązania równania translacji na grupoidzie Ehresmanna oraz rozkłady niezmiennicze tego grupoidu, Rocznik Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, Prace Mat. 6 (1970), 107-153.
 5. Sur les itération avec unparamètr réel des function sous-modules, Demonstratio Math. 6 (1973), 271-287 [wspólnie z S. Midurą].
 6. The translation equation and algebraic objects, Ann. Polon. Math. 27 (1973), 219-229.
 7. Some remarks on distance in natural sciences, Zastosowania Matematyki 13 (1973), 291-296.
 8. On the equivalence of two definitions of the fulfilment of the translation equation and on the extensions of the solutions of this equation, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 7 (1974), 47-57 [wspólnie z A. Grząślewiczem].
 9. Remarks on J. Gancarzewicz's paper "On commutative algebraic objects over a grupoid", Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Prace Mat. 17 (1975), 89-92.
 10. Solution of Cauchy's functional equation on a restricted domain, Colloq. Math. 23 (1975), 203-208.
 11. Characterization of subgroupoids of a given grupoid, Tensor (N.S.) 29 (1975), 64-68.
 12. On the extensions of algebraic object over a Brandt grupoid, Tensor (N.S.) 29 (1975), 85-88.
 13. L'équation de translation sur une structure avec zéro, Ann. Polon. Math. 31 (1976), 255-264 [wspólnie z Z. Mosznerem].
 14. Regular extensions of algebraic object, Tensor (N.S.) 30 (1976), 186-190.
 15. On the translation equation occuring in the theory of iteration, Demonstratio Math. 9 (1976), 119-127.
 16. On a Cauchy's nucleus, Publ. Math. Debrecen 25 (1978), 47-51 [wspólnie z A. Grząślewiczem i Z. Powązką].
 17. The translation equation on a direct product of groups, Ann. Polon. Math. 35 (1978), 223-228 [wspólnie z S. Midurą].
 18. Algebraic object over a small category, Dissertationes Math. 45 (1978).
 19. Time scale transformation equation, Aequationes Math. 18 (1978), 286-288.
 20. Der Dehnugskoeffiziert für die Obersflüsche als morphometrisches Man des Reliefs, Wiss. Z. Pedagog. Hochsch. "Karl Liebknecht" Postdam 3 (1979), 87-94 [wspólnie z J. Lachem i J. Żychowskim].
 21. On commutative algebraic object over the group, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 9 (1979), 159-163.
 22. On some group connected with the repers, Tensor (N.S.) 33 (1979), 21-22.
 23. Współczynnik rozwinięcia powierzchni jako wskaźnik syntetycznego przedstawienia rzeźby, Rocznik Nauk.-Dydakt., Prace Geograficzne 8 (1980), 159-166 [wspólnie z J. Lachem i J. Żychowskim].
 24. Monotonic solution of the translation equation, Ann. Polon. Math. 43 (1983), 253-260 [wspólnie z A. Gregorczykiem].
 25. On a characterization of addition in an abelian group, Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Prace Mat. 24 (1984), 39-44.
 26. On the stability of some class of functional equations, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 11 (1985), 13-34 [wspólnie z J. Besterem i Z Mosznerem].
 27. On mappings preserving spheres, and mappings preserving directions and senses of vectors, Tensor (N.S.) 42 (1985), 205-209.
 28. Rational iteration group, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 11 (1985), 153-176.
 29. Zastosowanie mapy geomorfologicznej do wyznaczania obszarów bimorfodynamicznych, Folia Geografica 18 (1986), 96-104 [wspólnie z J. Lachem].
 30. On mappings preserving the stability of the Cauchy functional equation, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 12 (1987), 139-147.
 31. A Pexider equation on a small category, Opuscula Math. 4 (1988), 299-305.
 32. On functions behaving like additive functions, Aequationes Math. 35 (1988), 164-185.
 33. Quasi-additive functions, Aequationes Math. 39 (1990), 179-197.
 34. On some generalization of the alternative functional equation, Zesz. Nauk. WSP w Rzeszowie Mat. 1 (1990), 149-162.
 35. On the alternative stability of the Cauchy equation, w tomie: Constantin Carathéodory: An International Tribute vol. 2, World Scientific, Singapore 1991, 1342-1353.
 36. Restricted stability of the Cauchy and Pexider equation, Zeszyty Nauk. Politechn. Śląsk. Mat.-Fiz. 64 (1991), 203-223.
 37. Cauchy and Jensen equations on a restricted domain almost everywhere, Publ. Math. Debrecen 39 (1991), 219-235.
 38. Characterization of mixed iteration groups, w tomie: European Conference on Iteration Theory (ECIT `91), World Scientific, Singapore 1992, 273-284.
 39. What is left of Hyers-Ulam stability, J. Nat. Geom. 2 (1992), 65-69 [wspólnie z Th. Rassiasem].
 40. Approximate endomorphisms of the complex plane, J. Nat. Geom. 2 (1992), 71-86.
 41. On approximate solutions of the Pexider equation, Aequationes Math. 46 (1993), 143-163 [wspólnie z J. Chmielińskim].
 42. Quasi-isometries, Rocznik Nauk.-Dydakt. Prace Mat. 13 (1993), 161-170 [wspólnie z Z. Hajto].
 43. On some characterization of absolute value of an additive function, Ann. Math. Sil. 8 (1994), 69-77.
 44. Homogeneity is superstable, Publ. Math. Debrecen 45 (1994), 123-130. [wspólnie z J. Taborem].
 45. On approximately additive mappings, w tomie: Stability of mappings of Hyers-Ulam type, Hadronic Press, Palm Harbor 1994, 127-134 [wspólnie z Th. Rassiasem].
 46. On approximately linear mappings, w tomie: Stability of mappings of Hyers-Ulam type, Hadronic Press, Palm Harbor 1994, 157-163.
 47.  On the stability of the Pexider and the Gauss-Pexider equations, Opuscula Math. 15 (1995), 39-44 [wspólnie z A. Bilem].
 48. On a linear iterative equation, Results Math. 27 (1995), 412-421 [wspólnie z J. Taborem].
 49. A generalized notion of conjugate ideals and its applications, Opuscula Math. 16 (1996), 111-117.
 50. Iteration groups of continuous functions possesing fixed points, w tomie: Iteration Theory Proceedings of the European Conference, World Scientific, Singapore 1996, 255-264.
 51. Stability of the Cauchy equations in   norms, Results Math. 32 (1997), 145-158.
 52. Quasi-linear mappings, Rocznik Nauk.-Dydakt. 189 (1997), 69-80.
 53. Stability of the Cauchy equation on an interval, Aequationes Math. 55 (1998), 153-176 [wspólnie z J. Taborem].
 54. Stability of the Cauchy type equations in the class of differentiable functions, J. Approx. Theory 98 (1999), 167-182 [wspólnie z J. Taborem].
 55. Local stability of the Cauchy and Jensen equations in function spaces, Aequationes Math. 58 (1999), 296-310 [wspólnie z J. Taborem].
 56. Geometrical aspects of stability, Adv. Math. (Dordr.) 3 (2002), 123-132 [wspólnie z J. Taborem].
 57. Note on unique stability property, Opuscula Math. 22 (2002), 35-38 [wspólnie z J. Taborem].
 58. On the sets of exact and approximate solutions, J. Math. Anal. Appl. 285 (2003), 528-536 [wspólnie z J. Taborem].
 59. Stability of the Cauchy congruence on restricted domain, Arch. Math. (Basel) 82 (2004), 546-550 [wspólnie z J. Brzdękiem].
 60. On the stability of the Gołąb-Schinzel functional equation, J. Math. Anal. Appl. 302 (2005), 196-200 [wspólnie z J. Chudziakiem].
 61. Stability of the entropy equation, Aequationes Math. 69 (2005), 76-82 [wspólnie z J. Taborem].
 62. Generalized shadowing for discrete semidynamical systems, Ann. Polon. Math. 88 (2006), 263-269 [wspólnie z W. Jabłońskim i J. Taborem].
 63. General stability of functional equations of linear type, J. Math. Anal. Appl. 328 (2007), 196-200 [wspólnie z J. Taborem].
 64. Stability of isometries in p-Banach spaces, Functiones et Approximatio 38 (2008), 109-119 [wspólnie z J. Taborem i M. Żołdakiem].
 65. Restricted stability and shadowing, Publ. Math. Debrecen 73/1-2 (2008), 49-58 [wspólnie z J. Taborem].
 66. Generalized Pexider equation on a restricted domain, J. Math. Psych. 52 (2008), 389-392 [wspólnie z J. Chudziakiem].
 67. Stability of the Cauchy eqation almost everywhere, Aequationes Math. 75(2008), 308-313 [wspólnie z J. Taborem].
 68. Stability of the Cauchy functional  eqation in metric groupoids, Aequationes Math. 76(2008), 92-104 [wspólnie z J. Taborem].
 69. Characterization of convex functions, Studia Mathematica 192 (1), 2009, 29-37 [wspólnie z J. Taborem].
 70. Generalized approximate midconvexity, Control and Cybernetics, 38 (3), (2009), 655-666 [wspólnie z J. Taborem].
 71. Approximately midconvex functions, In Inequalities and Applications, International Series of Numerical Analysis 157 (2009), Birkhuäser, 261-265 [wspólnie z J. Mrowcem, J. Taborem].
 72. On characterizations of sup-preserving functionals, Acta Math. Hungar. 122 (2009), 161-172 [wspólnie z A. Mureńko, J. Taborem].
 73. Takagi functions and approximate midconvexity, Jorunal of Mathematical Analysis and Applications 356 (2009), 729-737 [wspólnie z J. Taborem].
 74. Extensions of convex and semiconvex functions and intervally thin sets, Journal of Mathematical Analysis and Applications 365 (2010), 43-49, d.o.i. 10.1016/j.jmaa. 2009.09.038  [wspólnie z J. Taborem].
 75. Approximately convex functions on topological vector spaces, Publicationes Mathematice-Debrecen, 77 (1-2) (2010), 115-123 [wspólnie z J. Taborem, M. Żołdakiem].
 76. Optimality estimations for approximately midconvex functions, Aequationes Mathematicae 80 (2010), 227-237  [wspólnie z J. Taborem, M. Żołdakiem].
 77. On conditionally-convex functions, Acta Mathematica Hungarica 128 (1-2) (2010), 131-138 [wspólnie z A. Najdeckim, J. Taborem].
 78. Semiconcave functions with power moduli, Journal of Convex Analysis 18 (2011), 391-396 [wspólnie z A. Mureńko, J. Taborem].
 79. Characterization of a condition related to a class of preinvex functions, Nonlinear Analysis: Theory, Method & Applications 74 (16) (2011), 5572-5577 [wspólnie z J. Chudziakiem].
 80. On ω-strongly quasiconvex and ω-strongly quasiconcave sequences, Aequationes Mathematicae 82 (2011), 255-268 [wspólnie z J. Taborem, M. Żołdakiem].
 81. Approximately midconvex functions, w tomie: Functional Equations in Mathematical Analysis, Springer optimization and its applications, volume 82, T. M. Rassias, J. Brzdęk (eds.), Springer New York 2012, 177-190 [wspólnie z K. Misztalem, J. Taborem].
 82. Applications of de Rahm Theorem in approximate midconvexity, Journal of Difference Equations and Applications 12 (2012), 335-344 [wspólnie z A. Mureńko, J. Taborem].
 83. On ω-quasiconvex functions, Mathematical Inequalities & Applications 15 (4) (2012), 845-857 [wspólnie z M. Żołdakiem, J. Taborem].
 84. Strongly convex sequences, w tomie: Inequalities and Applications 2010, International Series of Numerical Mathematics 161, C. Bandle, A.Gilányi, L. Losonczi, M. Plum, M. (eds.), Birkhäuser Basel, Basel 2012, 183-188 [wspólnie z M. Żołdakiem, J. Taborem].
 85. Paraconvex, but not strongly, Takagi functions, Control and Cybernetics 41(2012), No. 3, 545-559 [wspólnie z J. Taborem].
 86. Strongly Midquaiconvex Functions, Journal of Convex Analysis 20(2013), No. 2, 531-543 [wspólnie z J. Taborem i M. Żołdakiem].
 87. Midconvexity for Finite Sets, Journal of Inequalities and Applications, 2013:42 [wspólnie z J. Taborem i K. Misztalem].

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar przy współpracy z Józefem Taborem

Doktoranci

1. Antoni Chromowski: Politechnika Śląska Gliwice , 1993
2. Jacek Chmieliński: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie , 1994
3. Bogdan Batko: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie , 2000
4. Jacek Chudziak: Uniwersytet Śląski, Katowice , 2003
5. Wojciech Jabłoński: Uniwersytet Śląski, Katowice , 2003
6. Marek Żołdak: Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków , 2008