Zaawansowane opcje szukania...

Emil Chomiakiewicz

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 04/12/1933

Miejsce urodzenia: Orynin

Powiat: chmielnicki, Ukraina

Data śmierci: 2012

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalność: statystyka.

 

Urodził się 4 grudnia 1933 r. w Oryninie w rejonie kamienieckim obwodu chmielnickiego na Podolu (Ukraina). Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Lwowskim w latach 19531958, uzyskując tytuł magistra matematyki w 1958 r.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Szkole Podstawowej w Oryninie jako nauczyciel matematyki i fizyki. W latach 19591961 pracował w charakterze nauczyciela matematyki i fizyki w Technikum Mechanicznym we Lwowie.  Od 1961 r. do 1998 r. pracował najpierw jako asystent, a od 1970 r. jako wykładowca w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Leśnego we Lwowie. Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia przyjechał wraz z rodziną do Polski. W latach 19982008 pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W 2008 r. przeszedł na emeryturę. 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematyczno-fizycznych uzyskał w Uniwersytecie Kijowskim w 1978 r. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym wielu pozycji książkowych z matematyki.

Dzięki sumiennej i owocnej pracy zyskał sobie wdzięczność i sympatię u studentów oraz współpracowników, a także szacunek u przełożonych. Był bardzo oddany swoim bliskim.

Zmarł w 2012 r. w Rzeszowie.


Źródło:

 • Zasoby internetowe i informacje prywatne.

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
04/12/1933Urodzony(a)Orynin, chmielnicki, Ukraina
1958Ukończenie studiówLwów

Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1953-1958, uzyskując tytuł magistra matematyki w 1958 r.

1959-1961PracaLwów

Jako nauczyciel matematyki i fizyki w Lwowskim Technikum Mechanicznym.

1978Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoKijów
1961-1998PracaLwów

Od 1961 r. do 1998 r. pracował  najpierw jako asystent, a od 1970 r. jako wykładowca w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Leśnego we Lwowie.

1998–2008PracaRzeszów

Pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

2008Przejście na emeryturę
2012Zmarł(a)Rzeszów

Publikacje

 1. Краевая динамическая задача для полубесконечной пластинки, которая нагревается плоским источником тепла. У научная конф. молодых математиков Украины, Киев, 1970
 2. Решение обобщенной динамической задачи термоупругости для балки. XII Научное совещание по тепловым напряжениям в елементах конструкций, Тезисы докладов, изд-во «Наукова думка» Киев 1972.
 3. Динамическая задача термоупругости для полубесконечной пластинки, нагреваемый движущимся плоским источником тепла. Сб. «Лісова, паперова і деревообр. пром.» Изд-во «Будівельник» в.2,Киев, 1972
 4. Решение динамической задачи термоупругости для прямоугольной с учетом конечной скорости распространения тепла. Сб. «Лесное хоз-во, лесная, бумажная и д/о промышленность» Изд-во «Будівельник» в. 2,Киев, 1973. Коляно Ю. М.
 5. Решение обобщенной динамической задачи термоупругости для круглой пластинки. Сб. «Аналит. методы в теории фильтрации и теплопроводности », отпечат. в институте математики АН УССР, Киев, 1973
 6. Граничные условия для определения обобщенных динамических температурных напряжений з покрытиями. ХIII Научное совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций, тезисы докладов, Изд-во «Наукова думка», Киев, 1974. Коляно Ю. М.
 7. Обобщение колебания балок и пластин при тепловом ударе теплопотоком по боковой  поверхности. Проблемы нелинейных колебаний мех. систем, Тезисы докладов, Изд-во «Наукова думка», Киев, 1974. Коляно Ю. М., Андрусив Л. П.
 8. К обобщенной взаимосвязанной задаче термоупругости. Прикладная механика, Изд-во «Наукова думка», Киев,т.Х,в.7, 1974. Руденко М. К.
 9. Обобщение динамические задачи термоупругости со смешанными краевыми условиями для изотропных тел. ХIII Научное совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций, тезисы докладов, Изд-во «Наукова думка», Киев, 1974. Руденко М. К
 10. К определению обобщенных динамических температурных напряжений в телах с сферическими включениями. Прикладная механика, Изд-во «Наукова думка», Киев,т.ХI, в, 6, 1975. Коляно Ю. М.
 11. Решение обобщенной динамической задачи термоупругости для брусковых деталей из древесины. Сб. «Лесное хоз-во, лесная, бумажная и д/о промышленность» Изд-во «Будівельник», в. 6, Киев, 1975
 12. Динамическая задача термоупругости со смешанными краевыми условиями для древесных материалов. Сб. «Лесное хоз-во, лесная, бумажная и д/о промышленность» Изд-во «Будівельник», в. 6, Киев, 1975 . Руденко М. К
 13. Условия неидеального контакта для определения обобщенных динамических температурных напряжений разнородных тел. Сб. «Математические методы и физико – мех. поля», Изд-во «Наукова думка», в. 2, Киев, 1975. Коляно Ю. М.
 14. Обобщенные динамические температурные напряжения в стержнях и пластинках, обусловленные источниками тепла. Прикладная механика, Изд-во «Наукова думка», Киев, т. ХII, №10, 1976. Коляно Ю. М.
 15. Основные теоремы обобщений взаимосвязанной задачи анизотропных тел. Инженерно – физический журнал, Изд-во «Наука и техника», Минск, т.ХХХ, №5, 1976. Коляно Ю. М.
 16. Некоторые теоремы обобщений взаимосвязанной термоупругости анизотропных тел. Сб. «Матем. методы и физико – мех. поля», Изд-во «Наукова думка», Киев, в. 5, 1977. Коляно Ю. М.
 17. Обобщенние динамические задачи термоупругости для пространства со сферическим включением, в котором действуют равномерно распределенные источники тепла. Сб. «Вычислительная и прикладная математика». Изд-во «Вища школа», Киев, вып. 32, 1977. Коляно Ю. М.
 18. Управление динамической задачи термоупругости оболочек с тонкими покрытиями. ХIV Научное Совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций, Тезисы докладов, Изд-во «Наукова думка», Киев, 1977
 19. Обобщенная динамическая задача термоупругости со смешанными граничными условиями для изотропных тел. Сб. «Лесное хоз-во, лесная, бумажная и д/о промышленность» Изд-во «Будівельник», в.8, 1977. Чумак К. И., Руденко М. К.
 20. Методические указания к вычисл. работе «Операционный метод решения диф. ур – ний с постоянными коэффициентами». Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1977. Труш Е. И.
 21. Метод. указания к вычислительной работе «Решение системи линейных алгеб. уравнений методом Гаусса». Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1977. Труш Е. И.
 22. Производная и ее применение /методические указания и задачи для самостоятельной работы студентов/. Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1978. Руденко М. К., Яськевич Т. Р.
 23. Понятие об обобщенных функциях и операционное исчисление /методические указания и задачи для самостоятельной работы студентов/. Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1978. Гнатыкив В. Н.
 24. Граничние условия для определения обобщенных динамических температурних напряжений в телах с покрытиями. В кн. Термомеханич. Процессы в кусочнооднородних элементах конструкций. Сб. Науч. трудов, Киев, «Наукова думка»,1978, с.43-50. Коляно Ю. М.
 25. Методические указания к лабораторной работе «Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса».  Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1978. Солтыс И. Ф.
 26. Расчетно-графическое задание «Операционное исчисление». Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1979. Юшкевич Ю. Ю.
 27. Метод. указания к выполнению расчетной работи на тему «Нахождение числовых характеристик случайных величин из опыта». Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1979. Руденко М. К.
 28. Метод. указания к выполнению расчетной работы на тему: «Подбор эмпирической формулы по методу выравнивания». Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1979. Руденко М. К., Гой І. О.
 29. План непрерывной математической подготовки студентов /по специальности 0519/. Ротапринт ЛЛТИ, Львов, 1980
 30. Высшая математика (контрольные задания для студ. Заочников спец.1512). Солтыс И. Ф., Бойко Л. Ф.
 31. К определению обобщенного температурного поля в телах со стержневыми включениями. Сб. «Лесное хоз-во, лесная, бумажная и д/о промышленность». Руденко М. К., Коляно Ю. М.
 32. Двумерная задача термоупругости для слоистого цилиндра. Первая всесоюзная конф. по механике неоднородных тел, Тезисы докладов, Львов, 1983. Коляно Ю. М.
 33. Определение и исследование неустановившихся температурних полей в свареваемих по направляющей цилиндрических оболочках. Научно – технический отчет по хоздоговорной теме 30-20-78 (первый этап). Руденко М. К., Гой І. О., Гирняк О. Ф.
 34. Определение и исследование неустановившихся температурных напряжений в свариваемых по направляющей цилиндрических оболочках. Научно – технический отчет по хоздоговорной теме 30-20-78 (второй этап). Руденко М. К., Гой І. О. , Гирняк О. Ф
 35. Методы решения некоторых силовых и температурных задач теории упругости и их математическое  обоснование. №018400011086 генв. №02860002670.
 36. Температурное поле в свариваемых по направляющей цилиндрических оболочек с учетом предварительного нагрева и охлаждения. УкрНИИНТИ 10. 11. 86 №2539 Ук 86. Гирняк О. Ф.,    Труш Е. И.
 37. Температурное поле в цилиндрической оболочке нагреваемых витущимися вдоль направляющей источников тепла. УкрНИИНТИ 17. 11. 86 №2678 Ук 86. Гирняк О. Ф., Труш Е. И.
 38. Обобщенная динамическая задача термоупругости для полубесконечного стержня. Депонирована в УкрНИИНТИ 08. 01. 87 №282, Ук87. Гирняк О. Ф.
 39. Бесконечний цилиндрич. Стержень, нагреваемый источником тепла. Депонирована в УкрНИИНТИ 24. 06. 87 №1719, Ук87. Сеник С. Г.
 40. Обобщенная теплопроводность термочувствительных разнородных тел, сопряженных с помощью тонкого промежуточного слоя. Инженерно – физический журнал 1988 т.55, №4. Коляно Ю. М., Гой І. О.
 41. Двумерное обобщеное температурное поле в  полосе – пластинке. Депонирована в УкрНИИНТИ 28. 10. 87 №3016, Ук87. Гирняк О. Ф.
 42. Обобщенная динамическая задача термоупругости для полубесконечной пластинки, нагреваемой плоским источником тепла. Депонирована в УкрНИИНТИ  28. 10. 87 №3015, Ук87. Сеник С. Г.
 43. Методические указания к лабораторной работе «Численное интегрирование» с применением ЭВМ ЕС 10-22 для студентов 1-го курса спец. 0519. Ротопринт Львовский политехнический техникум 1987 . Труш Е. И., Солтыс И. Ф.,Гнідец Б. М.
 44. Разработка моделей вычислителя наземного комплекса технических средств обработки данных дистанционного зондирования Земли. Депонирована в ВИНИТИ №028700668 1987
 45. Разработка исходних данных для проектирования технологии обработки и доставки тематической видеоинформации потребителями на примере Западного региона УССР. Депонирована в ВИНИТИ №02870066985
 46. Обобщенная задача теплопроводности для полубесконечной пластинки, нагреваемой плоским источником тепла с учетом тепловой интерции источников тепла. Депонирована в УкрНИИНТИ 22. 06. 88 №1588 Ук88. Сеник С. Г.
 47. Методические указания к решению задач на применение криволинейных и кратных интегралов в механике. Ротопринт Львовский полиграфический техникум, 1988. Гнідец Б. М., Солтис І. Ф., Думанський О.І.
 48. Методические указания к решению обикновенних дифференциальных уравнений. Ротопринт Львовский полиграфический техникум, 1988. Сеник С. 
 49. Исследование физико – механических свойств твердого тела. . Депонирована в УкрНИИНТИ 24. 06. 87 №1719 Ук87. Коляно Ю. М.
 50. К определению обобщенного температурного поля в телах со стержневым включением. . Депонирована в УкрНИИНТИ12. 08. 88 №1955 Ук88. Гирняк О. Ф.
 51. Обобщенная задача термоупругости для бесконечного стержня, нагреваемого неподвижным источником тепла. . Депонирована в УкрНИИНТИ 16. 10. 89 №2227 Ук89. Гирняк О. Ф.
 52. Обобщенная задача теплопроводности для полубесконечной пластинки, нагреваемой плоским источником тепла без учета тепловой инерции источника тепла. . Депонирована в УкрНИИНТИ 18. 01. 90 №62 Ук90. Сеник С. Г.
 53. Обобщенная динамическая задача термоупругости для полубесконечной пластинки, нагреваемой движущимся источником тепла. Депонирована в УкрНИИНТИ 18. 01. 90 №63 Ук90. Яськевич Т. Р., Сеник С. Г.
 54. Обобщенная динамическая задача термоупругсти для полубесконечного стержня, нагреваемого плоским источником тепла. Депонирована в УкрНИИНТИ 26. 02. 80 №327 Ук90. Гирняк О. Ф.
 55. Обобщенная динамическая задача термоупругости для бесконечного стержня, нагреваемого подвижным источником тепла. Депонирована в УкрНИИНТИ 26. 01. 90 №154 Ук90. Гирняк О. Ф.
 56. Вывод обобщенних условий неидеального теплового контакта термочувствительных разнородных тел с учетом кривизни промежуточного слоя. Научно – технич. прогресс в машиностроении Выпуск23  Москва 1990. Коляно Ю. М., Преображенський І. Н.
 57. Условия неидеального теплового контакта разнородных тел, учитывающие кривизну промежуточного слоя. Математическая физика и нелинейная механика  Киев 1990
 58. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з теорії ймовірності для студ. спец. 0519. Ротапринт Львівський поліграфічний технікум, 1991, Солтыс И. Ф., Сеник С. Г., Осіпова І. І.
 59. Обобщенная  теплопроводность в телах с покрытиями, учитывая кривизну покрытия. Инженерно – физический журнал. Минск, 1991. Коляно Ю. М.
 60. Неклассическая задача теплопроводности для кристаллических тел с покрытиями, нагреваемых радиацией, учитывающая кривизну покрытия. Инженерно – физический журнал. Минск, 1991. Коляно Ю. М.
 61. Классическая теплопроводность в телах с покрытиями, учитывающая кривизну покрития. Депонирована в УкрНИИНТИ 1992. Сеник С. Г.
 62. Класические условия неидеального контакта разнородних тел учитивая краевие промежуточного слоя. Депонирована Укр. 1992.
 63. Методичні вказівки до розв’язування задач з операційного писання. Ротопринт Львівського лісотехнічного інституту 1992.
 64. Задачі тепрлопровідності циліндра, що нагрівається рівномірно розповсюдженним джерелом тепла. В УкрКИИНТИ 1992.
 65. Классическая теплопроводностьв телах с покрытиямы, учитывающая кривизну покрытия. Депониров. в УкрИМТЭИ 07. 05. 92 №622, Ук92. Яськевич Т. Р., Сеник С. Г.
 66. Условия неидеального теплового контакта разнородных тел, учитывающие кривизну промежуточного слоя. Депониров. в УкрИМТЭИ 19. 03. 92 №369 Ук92. Гирняк О. Ф.
 67. Учет кривизны промежуточного слоя классической контактной задачи теплопроводности для термочуствительинх разнородних тел. Депониров. в ГНТБ України  29. 06. 93 №1288 Ук93. Гой І. О.
 68. Методичні вказівки до розв’зування задач з операційного числення. Ротопринт Львівського лісотех. інституту. Яськевич Т. Р., Гой І. О.
 69. Умови неідеального теплового контакту для термочутливих різнорідних тіл з врахуванням кривизни проміжкового шару. Всеукраїнська наук. конферен. «Розробка та застос. матем. методів в науково – техн. дослідженнях» Львів, 1995. Сеник С. Г.
 70. Термопружний стан циліндричного тіла, що нагрівається осесиметричним потоком тепла. Всеукраїнська наук. конферен. «Розробка та застос. матем. методів в науково – техн. дослідженнях»Тези доповіді, Львів, 1995. Сеник С. Г.
 71. Математика. Тестові завдання для вступників до УкрДЛТУ. Львів 1997. Яськевич Т. Р.
 72. Задача термопружності дла термочутливого циліндра, що нагрівається радіацією. Всеукраїн. наукоава кофер. «Застосування ОТ та матем. мет. у наукових дослідах.» Тези доповіді, Львів, 1995. Сеник С. Г.

Opracował: Zbigniew Suraj