Zaawansowane opcje szukania...

Matematycy


Eugeniusz Wojciech Wachnicki
data dodania: 2022-02-11 16:09:34 autor: test
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania różniczkowe i teorii aproksymacji. Urodził się w dniu 5 lipca 1940 roku w Kłapówce, k. Kolbuszowej w województwie podkarpackim w rodzinie Józefa i Katarzyny z d. Trela. W 1957 roku zdał maturę w Technikum Rolniczym w Werynii k. Kolbuszowej. W tym samym roku rozpoczął studia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, którą ukończył w roku 1961 uzyskując tytuł magistra matematyki. Studia inżynierskie odbył w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, gdzie w roku 1968 otrzymał tytuł inżyniera elektryka. W 1972 roku obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pracę doktorską, zatytu... Czytaj dalej

Adam Wachułka
data dodania: 2014-04-22 11:22:55 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalności: historia matematyki, równania różniczkowe cząstkowe. Urodził się 24 grudnia 1909 r. w Samborze koło Lwowa w rodzinie inteligenckiej Michała i Michaliny z domu Lewickiej. Szkołę podstawową i średnią ukończył w rodzinnym mieście. Po zdaniu matury rozpoczął w 1928 r. studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Magisterium uzyskał w 1934 r. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel matematyki w gimnazjach, początkowo we Lwowie w latach 1935–1936, a następnie w Stryju, gdzie uczył do 1941 r. W latach 1941–1944 pracował nadal w Stryju, ale w Urzędzie Wodnym (1941) i w niemieckiej firmie budowy mostów. W c... Czytaj dalej

Zbigniew Wilczyński
data dodania: 2013-08-13 13:01:02 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: równania funkcyjne. Urodził się 5 maja 1950 r. w Rzeszowie w rodzinie inteligenckiej Karola, prawnika (ojciec ukończył prawo na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie) i Zofii z domu Skrobotowicz. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu w 1969 r. Uczył się jednocześnie w Średniej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu w Rzeszowie. Kochał muzykę, a także już od wczesnych lat podobała mu się matematyka. W latach 1971–1975 studiował matematykę w Wyższ... Czytaj dalej

Stanisław Wolsan
data dodania: 2013-08-19 15:58:23 autor: admin
Dyscyplina: matematyka. Specjalność: nauczanie matematyki. Urodził się 26 października 1923 r. w Witryłowie w powiecie brzozowskim, w dawnym województwie lwowskim (obecnie w województwie podkarpackim). Jego rodzice mieli małe gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1 ha. Ojciec Jan od osiemnastego roku życia pracował jako robotnik w kopalniach ropy naftowej, kolejno w wielu różnych miejscowościach. Matka, Maria z domu Przystasz, zajmowała się gospodarstwem. Ojciec pomagał w pracach gospodarskich, gdy jego miejsce pracy było w pobliżu domu (Witryłowa). Ukończył piątą klasę szkoły powszechnej (obecnie podstawowej) w Witryłowie w 1936 r. W następnych dwóch latach uczęszczał na zaj... Czytaj dalej

Jan Woźniacki
data dodania: 2013-08-12 16:12:10 autor: admin
Dyscypliny: matematyka, metalurgia. Specjalność: cybernetyka. Urodził się 18 października 1911 r. w Myślenicach w wielodzietnej rodzinie robotniczej Karola i Bronisławy z domu Jędrzejczyk. Szkołę podstawową i pierwsze trzy klasy gimnazjum ukończył w Myślenicach. Do następnych klas gimnazjalnych uczęszczał i egzamin dojrzałości w dniu 27 maja 1929 r. złożył w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Krakowie. W roku akademickim 1929/1930 rozpoczął studia na WydzialeHutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Ze względu na trudne warunki materialne w domu rodzinnym przerwał studia po I roku ... Czytaj dalej