Zaawansowane opcje szukania...

Michał Lorens

Dziedzina: Matematyka

Data urodzenia: 12/06/1942

Miejsce urodzenia: Krosno-Turaszówka

Powiat: krośnieński

Data śmierci: 14/12/2021

Miejsce śmierci: Rzeszów

Życiorys

Dyscyplina: matematyka. Specjalności: geometria, algebra.

 

Urodził się 12 czerwca 1942 r. w Turaszówce (obecnie dzielnica Krosna nad Wisłokiem). Naukę w  Szkole Podstawowej w Turaszówce rozpoczął w 1948 r., a ukończył w 1955. W tym samym roku został przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Krośnie. Egzamin  dojrzałości złożył w 1959 r. Studia wyższe odbył w latach 1959–1964 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł zawodowy magistra matematyki. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem doc. dra hab. Józefa  S i c i a k a.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w uruchomionym w Katowicach, Studium Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 1966 r. Filia UJ w Katowicach). Od 1968 r. pracował jako starszy asystent na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UŚ powstał z połączenia Filii UJ i katowickiej WSP). Stopień naukowy doktora nadała mu w 1971 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy doktorskiej „Komitanty różniczkowe symetrycznego i nieosobliwego tensora gij i pewne ich zastosowania”. Promotorem był doc. dr hab. Mieczysław  K u c h a r z e w s k i1, a recenzentami profesorowie Stanisław Gołąb z UJ i Marek Kuczma z UŚ.

W 1976 r. przeniósł się z Katowic do Rzeszowa i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski). Pracował także, w latach 1991–2007, jako nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim w Tarnobrzegu, pełniąc tam funkcję kierownika specjalności matematyka, a w latach 2002–2006 miał zajęcia w PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Większość jego prac naukowych dotyczyła problemów związanych z wyznaczaniem komitant różniczkowych pewnych obiektów geometrycznych i zastosowaniem komitant skalarnych do lokalnej klasyfikacji przestrzeni Riemanna.

Prowadził zajęcia z geometrii i algebry, miał także seminaria magisterskie i dyplomowe. Pod jego kierunkiem wykonano wiele prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych.

W WSP w Rzeszowie pełnił następujące funkcje:

 1. prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki 1 IX 1978 r. – 31 VIII 1984 r.
 2. zastępca dyrektora Instytutu Matematyki ds. nauki   1 XI 1980 r. – 30 IX 1982 r.
 3. zastępca dyrektora Instytutu Matematyki     1 IX 1985 r. – 30 V 1992 r.
 4. zastępca dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych  od 1 IX 1999 r. – 30 IX 2007 r.

Od stycznia 1981 był członkiem, a od września 1995 do kwietnia 2000 roku przewodniczącym zespołu kwalifikacyjnego w zakresie nauczania matematyki przy Międzywojewódzkiej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli w Rzeszowie. Na spotkaniach z nauczycielami matematyki wygłosił wiele interesujących odczytów.

W 1997 r. uzyskał trzeci stopień specjalizacji zawodowej  w zakresie nauczania  matematyki. Był członkiem Zespołu ds. Specjalności Matematyka i Informatyka na lata 1997–1999 Rady ds. Kształcenia Nauczycieli.

W 2007 r. przeszedł na emeryturę.

Za swą działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 1985 r.  otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 1986 r. odznakę Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego. W 1987 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dwa razy (w 1979 r. i 2006 r.)  w uznaniu zasług dla Olimpiady Matematycznej oraz  za wkład  w pracę w Komitecie Okręgowym Olimpiady Matematycznej w Katowicach otrzymał pamiątkowe medale i dyplomy.

W październiku 1986 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualną stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych.

Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał mu w 2001 r. nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej, a Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego nagrodził go za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w 2007 r. 

Zmarł 14 grudnia 2021 r. w Rzeszowie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie-Wilkowyi. 

_________________________________________________

  1Mieczysław  Kucharzewski (1920-1993) - matematyk polski, wybitny specjalista w zakresie teorii obiektów geometrycznych i geometrii różniczkowej.

 

Źródło:

 • Informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
12/06/1942Urodzony(a)Krosno-Turaszówka
1955Ukończenie szkoły podstawowejKrosno-Turaszówka
1959Ukończenie szkoły średniejLO im. M. Kopernika, Krosno
1964Ukończenie studiówUniwersytet Jagielloński, Kraków
1971Uzyskanie stopnia doktoraUniwersytet Śląski w Katowicach
1966-1976PracaUniwersytet Śląski
2007Przejście na emeryturęUniwersytet Rzeszowski
1976-2007PracaWSP w Rzeszowie (od 2001 UR)
14/12/2021Zmarł(a)Rzeszów

Nagrody i odznaczenia

Doktor Michał Lorens za swoją wyróżniającą i sumienną pracę otrzymał:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987)
 • Odznaka Zasłużony dla Województa Rzeszowskiego (1986) 

Publikacje

A. Prace naukowo-badawcze

 1. Un théoreme sur les pseudoobjetes géométriques associés avec des objetes géométriques linéaires et homogénes, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Matematyczne 12 (1968), 39-42 (współautor: E. Siwek).
 2. Remarks on differential concomitants of the covariant tensor, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2, Prace Matematyczne I (1969), 71-77.
 3. Über Differentialkomitanten der linearen Übertragungen, Annales Polonici Mathematici XXIII (l970), 275-279.
 4. Scalar differential concomitants of the second order of the metrical tensor in three-dimensional Riemannian spaces, Annales Polonici Mathematici XXXIV (1970), 71-76.
 5. Remarks on differential concomitants of densities, Annales Polonici Mathematici XXV (1971), 215-220 (współautor: E. Kasparek).
 6. Differential concomitants of the metrical tensor in Riemannian spaces Cn and Sn, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 12, Prace Matematyczne II (1972), 53-56.
 7. Differential concomitants of the covariant tensor bij which fulfils the condition Det bij <> 0. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 12, Prace Matematyczne II (1972), 57-63.
 8. Some remarks on p-th compounds of non-singular matrix, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 12, Prace Matematyczne II (1972), 65-68 (współautor: G. Łubczonok).
 9. Comitants différentiels de 1'object Iv', Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 30, Prace Matematyczne III (1973), 31-35 (współautor: E. Kasparek).
 10. Rotationel et divergence des densités p-vectorielles dans 1'espace avec connexion Ii, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 37, Prace Matematyczne IV (1973), 27-29 (współautor: E. Kasparek).
 11. Some remarks on divergence, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 37, Prace Matematyczne IV (1973), 45-49 (współautor: E. Kurcius).
 12. Note on gradient and rotation, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 37, Prace Matematyczne IV (1973), 51-56 (współautor: E. Kurcius).
 13. Extended divergence of the contrvariant vector density, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 37, Prace Matematyczne IV (1973), 67-71.
 14. Extended rotation of the covariant vector density, Annales Polonici Mathematici XXX (1974), 139-144.
 15. Remarks on divergence and rotation, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 87, Prace Matematyczne VI (1975), 41-47.
 16. Matrix bundles and inwariants of curvature tensor of a four-dimensional riemannian space, Tensor N.S. 32 (1978), 177-182 (współautor: G. Łubczonok).
 17. Extended divergence and rotation of the tensor densities, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 218, Prace Matematyczne 8 (1978), 73-79 (współautor: E. Kasparek).
 18. Postacie kanoniczne macierzy symetrycznych drugiego stopnia względem grupy macierzy pseudoortogonalnych,  Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka  Z. 5/41 (1979), 33-34, (współautor: A. Adamów).
 19. Rozwiązanie równania F(A·B) = F(A)·F(B) na grupie macierzy pseudoortogonalnych drugiego stopnia, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka Z. 5/41 (1979), 45-58 (współautor: W. Kędzierski).
 20. Kilka uwag o wyznaczaniu komitant skalarnych obiektów geometrycznych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka Z. 5/41 (1979), 51-58.
 21. Scalar differential concomitants of the first order of the Gijk in the two-dimensional space L2 and their applications, Annales Polonici Mathematici XXXVII (1980), 275-282.
 22. O pewnej dwuwymiarowej przestrzeni Riemanna, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka Z. 6/50 (1982), 63-68.
 23. Kilka uwag o koneksjach Riemanna, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka Z. 6/50 (1982), 69-78.
 24. Some remarks on the theorem of K.Sekigawa, Tensor Vol. 42, No l (1985), 25-30.
 25. On some class of 3-dimensional Riemannian manifolds with indefinite metric, Tensor Vol. 42, No l (1985), 31-34.
 26. The divergence on a differentiable manifold, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka Z. 7/62 (1985), 79-85.
 27. On some three-dimensional Riemannian manifold, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka Z. 7/62 (1985), 87-81.
 28. Scalar differential concomitants of the third order of a metric tensor in the two-dimensional space and their applications, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Matematyka-Fizyka z. 67, Nr 115 (1992), 93-100.

B. Prace dydaktyczne, popularno-naukowe lub inne

 1. Orientacja płaszczyzny i przestrzeni, Instytut Matematyki WSP w Rzeszowie, Dydaktyka Matematyki (materiały pomocnicze), Rzeszów 1984, ss. 16.
 2. Realizacja wybranych przedmiotów matematycznych i ich przyswajanie przez studentów oraz wiedza matematyczna studentów kończących studia matematyczne a skuteczność kształcenia nauczycieli matematyki, RPBP III.30, grupa tematyczna V.1: Diagnoza skuteczności kształcenia nauczycieli na studiach matematycznych, Bydgoszcz 1988, ss. 63 (współautorzy: A. Dąbrowska, S. Midura, A. Pardała, J. Tocki).
 3. Z badań nad skutecznością kształcenia matematycznego studentów matematyki, , RPBP III.30, grupa tematyczna V.l: Diagnoza skuteczności kształcenia nauczycieli na studiach matematycznych, Bydgoszcz 1989, ss. 50 (współautorzy: A. Dąbrowska, S. Midura, A. Pardała, J. Tocki).
 4. Pewna propozycja realizacji kształcenia w zakresie geometrii dla przyszłych nauczycieli(na tle doświadczeń WSP w Rzeszowie). [w:] Materiały konferencji naukowej Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich WSP Kraków. Kraków 1990, 34-37.
 5. O trójkątach, konstrukcjach i mierze z odrobiną historii, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1991, ss. 97 (współautor: S. Domoradzki).
 6. Jak sześcian może pomóc wyobraźni przestrzennej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1992, ss. 83 (współautor: S. Domoradzki).
 7. Metryka a geometria przestrzeni, Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie, Numer 9 (VII) (1992), 38-43 (współautor: J. Górnicki).
 8. Liczby naturalne. Indukcja, Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1993, ss. 22 (współautor: P. Pusz).
 9. Liczby całkowite, Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1993, ss. 31 (współautor: P. Pusz).
 10. Zbiory. Relacje. Elementy logiki, Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1993, ss. 33 (współautor: P. Pusz).
 11. Geometria w kształceniu nauczycieli matematyki, Kwartalnik Pedagogiczny - Kształcenie Nauczycieli, l (4), (1994), 90-98 (współautor: A.Gębarowski).
 12. Przyswajanie wiedzy matematycznej przez studentów, przyszłych nauczycieli matematyki, na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie wybranych przedmiotów kierunkowych, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie Nr 15, Matematyka 3 (1995), 7-20 (współautorzy: A.Dąbrowska, S.Midura, A.Pardała, J.Tocki).
 13. Wielomiany, Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 1996, ss. 32 (współautor:  P.Pusz).
 14. Elementy logiki i teorii zbiorów, Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu, Zamość 2000, ss. 41 (współautor:  P. Pusz).
 15. Instytut Matematyki, Gazeta Uczelniana WSP Rzeszów 2000, nr 3, s. 15.

Ponadto 25 recenzji dla Mathematical Reviews AMS.

Opracował: Zbigniew Suraj przy współpracy z Michałem Lorensem