Zaawansowane opcje szukania...

Roman Bazylevych

Dziedzina: Informatyka

Miejsce urodzenia: Ukraina

Życiorys

Dziedzina: nauki techniczne - informatyka. Specjalność: optymalizacja dyskretna, projektowanie komputerowe.

 

Studia w Politechnice Lwowskiej (Ukraina) ukończył w roku 1958 uzyskując tytuł zawodowy inżyniera w zakresie radiotechniki.  W 1964 roku obronił w Instytucie Fizyczno-Mechanicznym Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie rozprawę doktorską zatytułowaną Analiza schematów nieliniowych.  Od 1969 roku był zatrudniony na stanowisku docenta w Politechnice Lwowskiej. Habilitację w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał w roku 1984 w Leningradzkim  Instytucie  Elektrotechnicznym na podstawie rozprawy habilitacyjnej Metody komputerowego projektowania urządzeń  elektronicznych. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w Politechnice Lwowskiej w 1987 roku.  

Od początku swej pracy zawodowej (1958) związany jest głównie ze Lwowem, choć okresowo pracował też poza Ukrainą. I tak:  

 • 1958-1967 – pracownik naukowy, Instytut Fizyczno-Mechaniczny Akademii Nauk Ukrainy, Lwów;
 • 1967-1987 – docent,  Politechnika Lwowska;
 • 1981 – staż w Leningradzkim  Instytucie  Elektrotechnicznym i Moskiewskim   Instytucie Techniki Elektronicznej;
 • od 1984 – profesor, Politechnika Lwowska;
 • 1995-1996  –  pracownik naukowy, Uniwersytet Kalifornijski w San-Diego;
 • 1999-2000 –  staż w Uniwersytecie Harwardzki;
 • od 2005 – profesor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Specjalizuje się w zakresie optymalizacji dyskretnej i projektowaniu komputerowym. Zajmuje się głównie trudno rozwiązywalnymi problemami kombinatorycznymi - klasa NP: hierarchiczna klasteryzacja, dekompozycja, makro modelowanie, pakowanie, rozmieszczanie, trasowanie, komiwojażera i inne).

Był promotorem 12 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej oraz ponad 80  prac magisterskich i 100 inżynierskich z informatyki. Brał udział jako kierownik w ponad 70 projektach naukowych. Kierownik i członek organizacyjnych i programowych komitetów ponad 30 konferencji międzynarodowych i krajowych. Jest autorem ponad 360 publikacji naukowych, 4 monografii i 11 patentów. Członek towarzystw naukowych i innych prestiżowych gremiów w kraju i za granicą, w tym:

 • Association for Computing Machinery, (ACM, USA) - Senior Member
 • Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki (Ukraina) - Full Member
 • Akademia Nauk Inżynierskich (Ukraina) - Member

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

 • Podstawy informatyki
 • Algorytmy i struktury danych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Przetwarzanie równoległe (Parallel Processing)
 • Odkrywanie wiedzy z danych

 

Źródło: 

http://pz.lp.edu.ua/staff/Dr.Bazylevych.html

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
Urodzony(a)Ukraina
1958Ukończenie studiówLwów

Politechnika Lwowska

1964Uzyskanie stopnia doktoraLwów

Instytut Fizyczno-Mechaniczny Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

1984Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoLeningrad

Leningradzki  Instytut  Elektrotechniczny 

1987Uzyskanie tytułu profesora

Publikacje

Książki: 

 1. Базилевич Р.П. Нелiнiйнi безреактивнi кола // Київ: Наукова думка, 1967.115 C.- (Bazylevych R.P. Nonlinear nonreactive circuits //  Naukowa dumka, Kyiv, 1967. - 115 P. - In Ukrainian).
 2. Базилевич Р.П. Некоторые задачи синтеза планарных топологий узлов радиоэлектронной аппаратуры // Деп. в ГРНТБ УкрНИИНТИ, №1219, Киев, 1978. -132 C.- (Bazylevych R.P. Some problems of planar topology synthesis of radioelectronic devices // UkrNIINTI, №1219, Kyiv, 1978. - 132 P. - In Russian).
 3. Базилевич Р.П. Методы синтеза топологии плоских укладок электронных узлов // Вища школа, Львiв, 1986.- 64 c. (Bazylevych R.P.  Methods of planar topology design of electronic devices // Wyshcha shkola, Lviv, 1986. - 64 P. - In Russian).
 4. Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного коструирования электронных устройств // Львiв: Вища школа, 1981.- 168 C. (Bazylevych R.P. Decompozition and topological methods of computer-aided physical design of electronic devices // Wyshcha shkola, Lviv, 1981. - 168 P. - In Russian).

Wybrane materiały konferencyjne: 

 1. Bazylevych R.P. Principles of algorithmic methods of flexible connection routing. // IFAC: Workshop on computer control in discrete manufacturing, 19-23.09.1977, Prague, 1977. - 7 P.
 2. Базилевич Р.П. Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений. // Ин-т кибернетики АН Украины, Киев, 1979.- 52 с. Препринт- 79-6. (Bazylevych R.P. Algorithmic methods for flexible connection routing. Institute of Cybernetics of Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1979. - 52 P. Preprint 79-6. - In Russian):

Wybrane artykuły:

 1. Bazylevych R.P. Non-Linear Nonreactive Network Analysis // Summer school on circuit theory 1968: Short Contributions. Institute of Radio-engineering and Electronics Czechoslovak Academy of Sciences.- Prague, 1968.- P.23-28.
 2. Bazylevych R.P., E.F. Zamora, R.V. Dmytryshyn. Some specialized computers for matrix and graph networks analysis // Proceedings of the IV Colloquium on Microwave Communication, Budapest 21-24 April 1970, Vol.II-CT.- Budapest, 1970.- P. 3/1-3/10.
 3. Bazylevych R.P., Zamora Е.F., Motyka I.I., Pavlykevysh M.I., Venikov D.P. Computer-Aided design of linear microwave circuits // Proceedings of the V Colloquium on Microwave Communication, Budapest, 24-30 June, 1974.- Budapest, 1974.- P. 25-34.
 4. Bazylevych R.P., Samora J. F., Storoshenko N.F. , Parkani J.W., Pelke R., Jasenizki.  Flexible Leiterzugverlegung fur zweis eitige Leiterplatten mit Hilfe der EDVA "M-222" // Probleme der Konstruktion und Technologie elektronischer Punktionseinheiten: XX Internationales Wissenschaftliches Kolloquium / Technische Hochschule Ilmenau. - Ilmenau,1975.- Heft 3.- P.159-162.
 5. Bazylevych R.P., R.Pelke. Probleme der Optimierung der Leiterzugverlegung beim rechnergestutzten Leiterplattenentwurf // Konstruktive und Technologische Probleme electronischer Funktionseinheiten: XXIII Intern.Wiss.Koll./ TH Ilmenqu.- Ilmenau, 1978.- P.117-120.
 6. Bazylevych R.P., Pavlykevych M.I., Romanischin Y.M., Harke R. Microwave circuits analysis by the method of optimal rolling-up of subnetworks // Proceedings of the Colloquium on microwave communication, Budapest, 29 Aug.- 1 Sep.1978.- Budapest, 1978.- P.II.
 7. Базилевич Р.П. Макромоделирование в задачах размещения элементов электронных узлов // Электронное моделирование.  № 3, 1981. Киев. - C.82-88. (Bazylevych R.P. Macromodelling in placement of electronic devises. - In Russian).
 8. Базилевич Р.П., М.Р.Панькив. Исследование особенностей оптимизации размещения элементов методом сканирующей областью // Изв.вузов. Радиоэлектроника. 1983. 226, № 6.- C. 64-67. (Bazylevych R.P., Pankiv M.R. Investigation of elements’ placement by scanning methods. - In Russian).
 9. Roman P. Bazylevych, Taras M. Telyuk. VLSI and PCB elements placement optimizing using hierarchical scanning area method // 42 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Universitat Ilmenau. Ilmenau. 1997. - P. 594-599.
 10. Bazylevych R.P., Melnyk R.A., and Rybak O.G. Circuit partitioning for FPGAs by the optimal circuit reduction method // VLSI Design, Vol.11, No. 3, 2000. - P.237-248.
 11. Bazylevych R.P. The optimal circuit reduction method as an effective tool to solve large and very large size intractable combinatorial VLSI physical design problems // 10-th NASA Symposium on VLSI Design, March 20-21, 2002. - Albuquerque, New Mexico, USA. - P.6.1.1-6.1.14.
 12. Bazylevych R.P., Podolskyy I.V. Investigation of partitioning optimization by the optimal circuit reduction method // Proc. East-West Design and Test Workshop. - Kharkow National University of Radioelectronics, Yalta, 2004,  - P.113-116.
 13. R. Bazylevych. Optimal Circuit Reduction method as an effective tool for solving of combinatorial nonpolinomial problems of very high size for Physical design Automation of VLSI // Proceedings of Russian Conference “Problems of developing microelectronics system – 2005”, Institute of Design Problems in microelectronics of Russian Academy of Science.- Moscow, 2005. -   P. 94-100.
 14. R.Bazylevych, R.Dupa, R.Kutelmakh. Decomposition of clustered TSP // Сonférence scientifique  conjointe en Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision,  FRANCORO V/ ROADEF 2007, 20 - 23 février,  Livre des résumés.- Grenoble, France. - P. 57-58.
 15. R.Bazylevych, R.Kutelmakh, R.Dupas, L.Bazylevych. Decomposition algorithms for large-scale clustered TSP // 3-rd Indian Intern. Conf. on Artificial Intelligence, 17-19 Dec. 2007. - Pune, India, 2007, - P. 255-267.
 16. R. Bazylevych, I. Podolskyy and L.Bazylevych. Partitioning optimization by recursive moves of hierarchically built clusters // Proc. of 2007 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. April, 2007. - Krakow, Poland. - P. 235-238.
 17. Roman Bazylevych, Roman Kutelmakh, Bhanu Prasad, Lubov Bazylevych. Decomposition and scanning optimization algorithms for TSP // Proc. Intern. Conf. on Theoretical and Mathematical Foundation of Computer Science. July 7-10, 2008.- Orlando, USA. - P. 110-116.
 18. Bazylevych R.P., Bazylevych L.V., Shcherbyuk I.F. Large and very large-scale placement // Proc. IEEE East-West Design and Test Symposium. Sept. 18-21, 2009. - Moscow. - P. 179-182.
 19. R. Bazylevych, B. Prasad, R.Kutelmakh, R.Dupas, L.Bazylevych. Decomposition Algorithm for Uniform Traveling Salesman Problem // Proc. of the Indian Intern. Conf. on Artificial Intelligence, IICAI-2009, Dec. 16-18, 2009. - Tumkur, India. - P. 47-56.

Opracował: Zbigniew Suraj

Doktoranci

2. R.K. Kutelmakh: Mathematical methods and software for solving Large Scale Traveling Salesman Problem ,
3. I.F. Shcherb'yuk: Algorithms and software for placement of various size elements of electronic devices by combined methods of hierarchical optimiz ,
4. R. Melnyk: Hierarchical macromodeling in VLSI design ,
5. Ye.N. Fedorchuk: Numerical and symbolic methods and algorithms for integrated circuits simulation ,
6. T.M. Teliuk: Mathematical and software tools for elements placement by scanning area method ,
7. N.P. Nikolov: Electronic elements placement by the method of multilevel decomposition and macromodelling and its realization for CAD Systems ,
8. R.A. Melnyk: Algorithmic methods for analysis and optimization of active and digital filters transfer functions ,
9. Yu. M. Romanyshyn: Computer simulation methods of radio devices with distributed RC-strucutres ,
10. R. Kharke: The development and investigation of methods for symmetrical HF Devices analysis and their realization for CAD Systems ,
11. E.V. Kharke: The development of methods for planar topology synthesis for special electronic devices and their realization for CAD Systems ,
12. S.P. Tkachenko: The development and investigation of partitioning algorithms for Physical Design Automation ,
13. R. Pelke: Optimization of circuit layout algorithms for Physical Design Automation ,
14. I.I. Motyka: Software system for automatic design of electrical circuits with distributed RC elements ,
15. R.V. Dmytryshyn: Symbolic algorithms for determination of circuit functions for linear circuits ,